D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569-652_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rajner Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Rajner Pál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 44. sz. október 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rajner Pál (1823-1879)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megyei elnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rajner Pál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1865-ben egyik szomszéd megyének (Hontnak) ipolysági választó kerülete tisztelé meg a képviselői megbízással. Mint határozott deákpárti jelölt lépett föl, s mint ilyen foglalt helyet a képviselőházban is a pártok sorakozásánál. Mint szónok alig szerepelt a debatte-okban, a nyilvánosság elött de alapos ismeretei, tiszta itélete, a munkától vissza nem riadó s kitartó szorgalma, végre határozott pártállása s ragaszkodása elveihez, pártja bizalmát s az egész törvényhozás becsülését szerezték meg számára. Több bizottságban foglalt helyet s vitt tevékeny és munkás szerepet. A kiegyenlítés, melynek létrehozásában ö is buzgó részt vett, végre 1867. elején létre jővén, a megalakult magvar felelős miniszterium öt Barsmegye főispánjává nevezte ki nagy örömére a megyének, mely öt fiának vallás kormányzati ügyességét, erélyét, tapintatát, már alispánsága korából eléggé ismerte." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 44. sz. október 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bécsben tanult a Theresianumban, ezt követően 1844-ben az udvari kancellária gyakornoka lett, majd 1848-ban a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban fogalmazó volt. Az 1848-49-es szabadságharc alatt előbb Ivánka Imre, majd Guyon Richárd hadsegédje volt. 1861-ben Hont vármegye alispánja, 1865-től az ipolysági választókerület országgyűlési képviselője, 1867-ben Heves vármegye királyi biztosa, Bars vármegye főispánja lett. 1869. október 21. és 1871. február 10. között id. Andrássy Gyula gróf kormányának belügyminisztere volt. Súlyos idegbaja miatt miniszteri tisztéről lemondott, de mint a Deák-párt hű tagja ezután is tevékeny részt vett a közügyekben. Az 1872. évi választások alatt a párt végrehajtó bizottságának egyik legmunkásabb tagja volt. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Rajner Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 927x963 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet