D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 485-568_pix_oldal_16_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Két elfeledett magyar tudós
B e s o r o l á s i   c í m : Két elfeledett magyar tudós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 40. sz. október 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Diószegi és Fazekas emléke a pesti füvészkertben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " Diószegi 1807-bon adta ki sógorával, a már emlitett Fazekas Mihálylyal, ki közbevetőleg nyug. főhadnagy volt, magyar füvészkönyvét Csáthy Györgynél Debreczenben. Akkoriban a különféle növényrondszerok feletti vélemény még nem volt annyira elágazó, mint jelenleg, és Jussieu természetes rendszere korántsem volt annyira felkarolva mint most, midőn Endlicherrel mindenki meg van győződve könnyen felfogható egyszerűségéről, nagyobbára csak Linnét ismerték, s természetes, hogy Diószegi, e rendszer tanulmányozása- és elsajátításával féléletet töltvén, füvésztudományának alapjául a nagy svéd természettudós alkotmányát fogadta el. Igy is nagy feladat várakozott reá, mert jóllehet a külföldi tudósok útmutatásai folytán vert uton haladhatott a rendszerben, de a természettudományokra nézve még teljesen készületlen magyar műnyelv korlátozottsága miatt maga is ugyszólván uj tudományt volt kénytelen alapitani." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 40. sz. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Füvészkert (Budapest)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Diószegi Sámuel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fazekas Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1406x995 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet