D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 321-404_pix_oldal_17_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Atlanti-tenger alatti franczia távirda-vonal
B e s o r o l á s i   c í m : Atlanti-tenger alatti franczia távirda-vonal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 29. sz. julius 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Hírek, hírszolgáltatás
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Egyéb híradástechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : huzal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kábelsodrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatátvitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távíróközpont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távírótechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tenger alatti távirda-sodrony készítése : A huzal sodrása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A múlt hó 10-én a Telegraph Construction and Maintenance Company ez alkalomra fényes ünnepélyt rendezett, mely a Groat Eastern fedélzetén e társulat nevezetesebb egyéneit, valamint a tenger alatti távirda-társulat főbb tagjait és a napi sajtó kitünőbb képviselőit is összehozta. Ugyanekkor az egész mű szerkezetét s gépezetét is megmutogatták és megmagyarázták a látogatóknak. Egy szemtanú a hajóról következő leírást közölt egy franczia lapban : A mint kis gőzösünkön Great Eastern-hez közeledtünk, már messziről bámulatra gerjesztett a tengeri óriás égfelé törő 6 roppant árboczával s négy kürtőjével. A mily mértékben apadt a távolság, mely tőle elválasztott, annál kolosszálisabbnak tűnt fel e páratlan vízi szörnyeteg nagysága és terjedelme s mikor gőzhajónk melléje érkezett, kéményének teteje alig érte el félig azon keret magasságát, melyben e roppant nagy gőzhajó 56 lábnyi átmérőjű kerekei forognak." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 29. sz. julius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maginot-vonal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A távirdák (telegraphok) és azok fejlődésének rövid története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1176x1191 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet