D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293-368_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lukács Dénes
B e s o r o l á s i   c í m : Lukács Dénes
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Marastoni
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1834-1895
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 27. sz. julius 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lukács Dénes (1816-1868)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : honvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüzérség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lukács Dénes
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tudnivaló, hogy a lefolyt harczot követett idők ily férfiút nem hagyhattak Ítélet nélkül, oly itélet nélkül,amilyenhez ez idők értettek. Az itélet ama szavai azonban teljesen igazak, hogy Lukács a magyarok mellett kiváló tevékenységet s az osztrák sereg ellenében kiválón veszélyes munkásságot fejtett ki. Az itélet golyó általi halált mondott fejére. A testi halált ugyan elengedék (Aradon, 1850. febr. 15.), de szive sajgó sebér, melyet hazafiui keblén 1849. aug. 13-ika vert, az élet nem enyhíthette. Lánczai súlyát, gyengélkedő rabtársai gondos ápolgatásával könnyité Temesváron, Aradon és Komáromban, s ez utóbbi helyen, tevékeny szelleme enyhületére, földgömbök készítésével is foglalkozott, melyek iskolai használatra a könyvkeres-kedésekben forgalomba is jöttek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 27. sz. julius 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Batthyány Lajos kormányának megalakulása után az Országos Nemzetőrségi Haditanácshoz vezényelték, júniustól a Haditanács tüzérségi osztályának főnökévé nevezték ki. Részt vett a honvéd tüzérség első ütegeinek szervezésében. 1848 novemberében osztályával átkerült a hadügyminisztérium állományába. A főváros feladása után 1849 januárjától alezredesi rangban Debrecenben, majd Nagyváradon szolgált. A honvédség ütegeinek nagy részét az ő felügyelete alatt szervezték meg. Jelentős érdemeket szerzett abban, hogy a tüzérség a honvéd hadsereg legegyenletesebb teljesítményt nyújtó fegyverneme volt. 1849 májusában ezredessé léptették elő és kinevezték a Honvéd Tüzér Főparancsnokság vezetőjévé. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lukács Dénes
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 900x1019 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet