D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 173-236_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Véér Farkas
B e s o r o l á s i   c í m : Véér Farkas
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1799-1867)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 16. sz. aprilis 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Veér Farkas (1801-1867)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Véér Farkas
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Erős és következetes okoskodó levén, maga ritkán volt az ellenfélnek hozzáférhető. Kissé tompa, süket hangjában valami mély rezgés volt s különös melegség, mely miután érvei az észt győzték meg meginditotta a szivet. Midőn a törvénytelenséget s jogtalanságot kellé ostorozni, hangja fölemelkedett s merész föllépésével és kérlelhetetlen támadásával rettegésbe hozta az ellenfelet. Mint egyházának buzgó és áldozatkész hivét, a dézsi egyházmegye közbizalommal választotta meg fögondnokának s e minőségében is sok erélyt és buzgalmat fejtett ki. Ritka becsületessége s szilárd jellemmel párosult nemes kedélyénél fogva ép oly közszeretetben mint tiszteletben részesült. Termete nyulánk, szikár, kinézése beteges, de pillantása átható volt. Cassiusra emlékeztetett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 16. sz. aprilis 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Batthyány-kormány megalakulása után nem sokkal, 1848. július 5-én kinevezték Farkast Belső-Szolnok vármegye főispánjának. 1848 novemberében Karl von Urban császári altábornagy fogságába került, aki Kolozsvárra vitette. Mivel a várost alig több, mint egy hónappal később, karácsony napján Bem seregei felszabadították, hamar kiszabadult és folytathatta munkáját. A világosi fegyverletétel után visszavonult birtokaira gazdálkodni. Az 1861-ben újból összehívott országgyűlés ismét kinevezte vármegyéje főispánjává, amiről a törvényhozás jogellenes feloszlatása miatt kinevezése után kilenc hónappal lemondott.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Veér Farkas
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 882x998 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet