D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 083-130_pix_oldal_10_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Berber-lovak futtatása a farsang alatt Rómában
B e s o r o l á s i   c í m : Berber-lovak futtatása a farsang alatt Rómában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 11. sz. (1866. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás- és játéktörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ménes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lóverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : farsang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Berber-lovak futtatása a farsang alatt Rómában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A farsang igazi hazája Olaszország. Még a természet is jobban kedvez ott a mulatságnak, mert a melegebb éghajlat miatt a tél sohasem oly zordon, mint nálunk az idén pedig a farsang alatt különösen oly enyhe szép tavaszi napok jártak, minőre az olaszok legvénebbjei közül is csak kevesen emlékeznek. Olaszország minden városában, a farsang alatt, különösen annak utolsó hetében, egészen szabad tér van nyitva a jókedv szilaj kicsapongásainak. Az utczákon és tereken nappal ÍB bohó álarczosok űzik pajkos játékaikat de a mi e farsangi napokat Rómában különösen jellemzi, az az úgynevezett berber-lovak futtatása. E szokás, melyet a római államban a kisebb helyeken is utánozni törekesznek, még a régi századokban gyökerezik. A velenczei születésű II. Pál volt az első, ki 1468-ban e versenyfutásokat divatba hozta, csakhogy akkor még tarkább színezetben tűntek föl, mint most, 8 valóságos barbár szinezetüekké váltak a miatt, mert általok a zsidók mintegy pelengérre voltak állítva ugyanis a farsangi futtatások napjain egyformán futni voltak kénytelenek a bivalyok, lovak, szamarak és a zsidók, a nép mulattatására. A monda még hozzáteszi, hogy ez utóbbiakat előbb jól megtraktálták, hogy annál nehezebben mozoghassanak. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1866. márczius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Farsang bolondjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2561x1757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter