D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 205-256_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Proudhon Péter József
B e s o r o l á s i   c í m : Proudhon Péter József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1809-1865)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 20. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tulajdonjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865)
V I A F I d : 17228286
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : földjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Proudhon Péter József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ezen első siker után Proudhon azonnal az ország fővárosába, Párisba sietett. Itt eleinte csupa vallásos tárgyu értekezéseket irt. Egy ily müvét elküldé a besanconi akadémiának is, mely a mily mértékben megvolt ezzel elégedve, épen oly nagyon megütközött, midőn Proudhon nem sokára (1840) egy eddigi irányával egészen ellenkező könyvet adott ki. Ez ama később hirhedetté vált könyv, melynek czime ez volt: Mi a tulajdon? s melyben e kérdésre igy felelt: A tulajdon nem egyéb mint lopás,(azaz: amit én birok, és sajátomnak mondok, azt én attól loptam el, aki azzal nem bir)." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 20. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Proudhon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 849x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet