D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389-424_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fábián Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Fábián Gábor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 39. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fábián Gábor (1795-1877)
V I A F I d : 121361633
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fábián Gábor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1849. máj. hóban az ujonnan alakított hétszemélyes tábla birájává neveztetett ki, s e miatt később haditörvényszék előtt is állott, de többekkel együtt kegyelmet nyert. Ezután visszavonult és az irodalomnak élt. Nagy szorgalommal dolgozott a római klasszikusok forditásán. 1861-ben Aradváros részéről volt követjelölt a pesti országgyűlésre. Három párt küzdött három jelölt mellett. Fábián Gábor pártján a földbirtokosok, az intellígentiának nagyobb része és a kiválóbb kereskedők és tanárok állottak. De a harmadik jelölt, sejtvén pártjával kisebbségben maradását, táborával együtt a második jelölt pártjára állván át, a három érdemes közöl kevés szavazati különbség miatt a követi jelöltséget el nem nyerhette, s választóinak a benne helyezett bizalomért megható köszönetet mondott. A szerény és munkás ember ismét viszszatért íróasztalához. Zajtalanul, egész odaadással, tovább folytatta nagy munkáját." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 39. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1848. eseményekben is munkás részt vett így tagjává lett ama teljhatalmú bizottságnak, melynek feladata volt a megye területén felügyelni a mozgalmakra és a rend fenntartására május 5-én az Aradon szervezett sajtóbíróság elnöke s június 11-én az aradi vészbizottság tagja lett. Képviselővé választatván, a Pesten megnyílt országgyűlésen megjelent, részt vett annak minden munkájában és Kossuthot Debrecenbe is követte. Idő-közben Szemere Bertalan felajánlotta neki Arad megye főispánságát, de nem fogadta el 1849. június 15-én a hétszemélyes főtörvényszék bírájául neveztetett ki de hivatalának gyakorlására nem nyílt alkalma, mert az oroszok elől menekülő kormánnyal Szegedre s Aradra ment. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fábián Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 797x987 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet