D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 297-312_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi magyarok régi arczképei
B e s o r o l á s i   c í m : Régi magyarok régi arczképei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : IX. Báró Eszterházy Pál
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 35. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Esterházy Pál (1587-1645)
V I A F I d : 232094840
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Eszterházy Pál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Arczképe mint körirata is mutatja, 1644 évből való, mely tehát az izmos, vállas férfiút életének mintegy 54 éves korában tünteti fel. Magas homloka, komoly, határozott tekintete, szabályos, kissé tömött orra felé hirtelen lefutó szemőldei voltak arczának jellegzöbb részei. Jelszava : Sincere etfortiter (őszintén és bátran.) Ö szerzetté ágának a zólyomi birtokot, azonban e zólyomi birtokok alatt nem érthetjük Zólyom és Dobronyiva várát és tartozékait, mert ezeket bátyja Eszterházy Miklós kapta nejével Dersffy Orsolyával. Igaz, hogy e két vár felét Miklós zálogba adta Lipthay Imrének, de kiváltási joggal. Lehet tehát, hogy másik felét meg Eszterházy Pál vette zálogba, mert annyi bizonyos, hogy 1633. midőn Lipthaylmre végrendeletének végrehajtója volt, Pál is Zólyomban lakott, vagy csak ott időzött. Halálát Lehoczky hibásan 1641. évre teszi, de arczképének fölirata mutatja, hogy 1644-ben még élt, és valószínűleg ez évben halt is meg. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 35. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eszterházy Pál nádor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 814x1020 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet