D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 601-624_pix_oldal_5_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A csicsvai váromladék
B e s o r o l á s i   c í m : Csicsvai váromladék
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Zemplénmegyében)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 9. évf. 52. sz. (1862. dec. 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Csicsvaalja
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csicsvai várrom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Felső-Zemplénben, közel Varannóhoz, az Inóca-hegy gerincének végső ormán fekszik, melyet két oldalról vesz körül az Ondovával itt egyesülő Ollyka patakja. Okiratokban castrum Chychwa néven legelőbb 1350. fordul elő, mint a Rozgonyiak kővára. A XVI. századik a Rozgonyi család tulajdona; 1527. homonnai Drugeth Istvánné, kinek hajduit Szapolyai János szétverte, C. várát felgyujtatta, ugy hogy Drugeth István futásban kényszerült menedéket keresni. Ez alkalommal égtek el Zemplén vmegye itt tartott irományai. 1678. Thököly Imre foglalta el Homonnai Drugeth Zsigmondtól. A rákövetkező háborus világban Zemplén vármegye itt tartotta gyüléseit, igy p. 1683. II. Rákóczy Ferenc is birtokába ejtette a várat, melynek megrongált falai 1704. kijavíttattak. Ettől fogva magyar kézen volt 1711-ig; ekkor azonban, január havában gróf Barkóczy Ferenc, Rákóczy dandárnoka, ostrom nélkül átadta a császáriaknak, s maga is hozzájok pártolt. Laucken császári tábornok széthányatta a várat, mely katonai szempontból teljesen értéktelen volt. A rommá lett vár, az alatta elterülő Csicsvaalja pusztával együtt a Barkóczyak birtokába ment át, s egész a legujabb ideig megmaradt ebben. Itt tartották volna hajdan az ugynevezett csicsvai könyvet, melybe minden hazugságot beirtak. Innen a közmondás: Ezt is beirhatni a csicsvai könyvbe. Valószinüleg azonos a csittavári krónikával, melyről ugyanily közmondás van. (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Csicsvaalja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona : Csicsva vára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1118x885 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes