D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501-512_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Brassai Sámuel
B e s o r o l á s i   c í m : Brassai Sámuel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 42. sz. (1860. október 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Filozófia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filozófus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Brassai Sámuel (1800-1897)
V I A F I d : 88770201
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brassai Sámuel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1837-ben tanárrá választatott a kolozsvári unitárius főiskolá­ban, hol egész 1848-ig tanította á históriát, később mathesist és természettudományokat. Leczkéi híresek valának s még idegenek is fölkeresek azokat. Időközben többször kirándult a külföldre, saját pénzén vett természettudományi eszközökkel gazdagitá a sze­gény iskola múzeumát; az erdélyi gazdasági egyesület alapításá­ban s működésében nagy részt vett s az ottani nevelöi körnek egyik legbuzgóbb tagja volt. 18Í8 ban a pesti országos katonai iskola egyik tanárává neveztetett ki, azonban tudjuk, hogy sem az iskolából, sem a tanárságból nem lett semmi. 1850-ben Pestre költözött s itt élt a mult 1859 ik évig, mialatt tanitó volt Gönczy Pál magán nevelő-intézetében s egyik legtermékenyebb munkása a magyar irodalomnak, miről bö tanúságot tesznek az akkori pesti folyóiratok s hírlapok hasábjai s a m. tud. Akadémia jegyzökönyve, mely utóbbi intézetnek Brassai régóta levelező tagja, s valóban feltűnő, hogy nem látjuk már régen a rendesek" sorában, hol akárhány oly tag foglalja el a helyet, ki vele sem tudományos, sem irodalmi érdem dolgában a versenyt ki nem állja." Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 42. sz. (1860. október 14.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brassait az intézményesedő nyelvészeten való kívülállósága, széles nyelvismerete és természettudományos gondolkodása kora nyelvtudományától teljesen független, azt messze megelőző felismerésekre tette képessé. A nyelv központi egységének a mondatot, a nyelvészet központi területének a szintaxist tekintette. Mondatközpontú nyelvszemlélete idegen volt a korszerű egyetemi nyelvtudománytól, amely a mondat vizsgálatát jobbára a latinos hagyományú, iskolás grammatika illetékességi körébe utalta. Brassai az utóbbitól elszakadva, különböző típusú nyelvek mondatait összehasonlítva határozta meg az emberi mondat univerzális mélyszerkezetét abban a korban, amikor a nyelvtudomány a különböző nyelveket történeti-genetikus alapon hasonlította össze. Kimutatta, hogy az alany kategóriájának nincsen sajátosan nyelvi, univerzáléjellegű, a logikától független érvénye és hogy a mondat központi eleme az ige. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brassai Sámuel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 807x955 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet