D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 393-404_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ali basa mecsete Belgrádon
B e s o r o l á s i   c í m : Ali basa mecsete Belgrádon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 33. sz. (1860. augusztus 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mecset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : minaret
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ali basa mecsete Belgrádon
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mecsetet Ali basa tiszteletére mintegy 200 évvel ezelőtt emelték. Az épület elég magas, bizanczi modorban rakva. Mellette van a pap s a muezzin (egyházfi) laka. A főépület mellett emelkedik a karcsu minaret, melynek felső részén köröskörül kőfolyosó van. Erről adja a muezzin napjában ötször a jelt, hogy imádkozni kell! A mecset körül van a temetőhely is az előkelőbbek számára; a kiért nem fizetnek, azt a városon kivüli temetőbe viszik; a török temetők igen szépek s távolból fehér köveikkel, melyek sokszor turbánnal vannak ékitve, a rendetlenség, a nagy gaz csak növeli a festőiséget." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 33. sz. (1860. augusztus 12.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ali basát 1551. május 16. vagy május 22.-től a források budai pasaként említették. A források szerint e tisztségétől 1553. február végén fosztották meg. Később karamani, 1556. február 22-én vagy február 23-án ismét budai, 1557-ben újra boszniai pasaként említették. Ali basát 1555-ös török hadjárat táján említették az írásokban. Ekkor Ali, az új budai basa volt, aki hivatalát jelentős haditénnyel akarta megkezdeni, ezért 1556 nyarán Szigetvár ostromára készült. Egyenesen Konstantinápolyból vonult Nándorfehérvárra, majd innen Budára, ahonnan Pécset tűzte ki hadainak gyülekezőhelyéül. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ali basa mecsete Belgrádon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ali basa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 806x970 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet