D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565-576_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ipolyi Arnold
B e s o r o l á s i   c í m : Ipolyi Arnold
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 48. sz. (1859. november 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mellkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : plébános
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ipolyi Arnold (1823-1886)
V I A F I d : 9870879
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ipolyi Arnold
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ipolyi Arnold azon nemzeti régiségtani tudományos iskolát képviseli nálunk, mellynek Németországban a nagyhirű Grimm lett apostolává - de vajmi kedvezőbb viszonyok között, mennyivel nagyobb előzmények után, s mennyivel több szellemi s anyagi erő által támogatva s biztatva! Ki kell itt mondanunk, hogy roppant gyakorlati hatás az, mellyre ezen irány, ezen tanulmányok eredménye vezet. Egy uj történelmi iskola van ezáltal irodalmunkban megalapitva s kitüzve a nemzeti költészetnek és a többi müvészetnek végtelen aknája nyilt föl. Nemzeti emlékeinknek s hagyományainknak buzgóbb felkutatása s kegyeletesb megóvása kétségkivül Ipolyi fáradalmainak lesz nagyrészben köszönhető és föléledésök uj korszaka, ha nem csalódunk, nevéhez fog örökre tapadni. Ime, a m. tud. Akademia is meginditá fontos vállalatát, Archaeologiai közleményeit a hazai műemlékek ismeretének előmozditására s ennekminap megjelent I. kötetében találjuk mindjárt megnyitóul Ipolyi kimeritő értekezését a magyar műemlékekről átalában és "Csallóköz műemlékei-ről különösen, mint a szerző tudományának s buvárlati buzgalmának egyaránt fényes bizonyságát." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 48. sz. (1859. november 27.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már 13 éves korában fölvették az esztergomi főmegyei papnövendékek sorába. Ifjúkora és gyenge testalkata végett eleve a Szent Imréről nevezett pozsonyi előkészítő papnevelőbe küldték, ahol két évig Hévánszky aligazgató és tanár vezetése alatt tanult, akinek iránya az ifjúra határozó befolyással volt a papi hivatás kegyelésére nézve, melyet utóbb apja többszöri felszólítására sem volt hajlandó megváltoztatni. Innét a nagyszombati szeminariumba ment át, ahol két évig a bölcseletet végezte. Gály Ferenc történettanár benne a már addig is leginkább a történelem iránt nyilvánult előszeretetét megerősítette. Azután Bécsbe a Pázmány-intézetbe küldték, ahol a bécsi egyetemen négy évig a teologiát tanulta. Itt minden szabad idejét a külföldi művelt szépirodalom és nyelvek tanulmányozására fordította majd később egészen a történelmi tudományoknak szentelte magát, mely téren a magyar általános és egyházi történelmet és különösen a történet-kútfői vizsgálatot űzte. Azért a középkori paleeográfia és diplomatika, valamint az archeológia és nevezetesen az ó-keresztény egyházi művészet kedvenc tanulmányaivá lettek. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ipolyi Arnold
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ipolyi Arnold
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 738x951 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet