D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 433-444_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az északgönczi (sarki) Jég
B e s o r o l á s i   c í m : Északgönczi (sarki) Jég
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 37. sz. (1859. szeptember 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Biológia általában
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : víz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajótörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az északgönczi (sarki) jég.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A jég képződése a tengeren is, mint a folyókon a parton kezdődik, ugy hogy nagyobb térek közepén még a legszigorubb télben is szabadon marad a viz. A jég az északi vidéken vagy sik, vagy a sik jég fölött néha 80 láb magas szirt alakban összetornyosodott, vagy pedig nagy darabokban, mint a láp, a hullámok által ide s tova hányott. Ez utolsót a tengerész vitorlajégnek nevezi, ha pedig olvadásban van, porhanyó jégnek. Az olly kisebb terjedelmü jégszirtet, melly a nagyobbtól hirtelen leválva a vizszinén mintegy tovagurul borju-nak, a hosszu gerendaként a parttól messze benyuló keskeny darabot pedig nyelvnek hivják. E roppant jégtömegek nagy, néha több száz lábnyi vastagsága, megmagyarázhatatlan volna, ha keletkezését egyedül a tengerviz megfagyásából akarnánk értelmezni. De bármilly gyorsan fagy is alant a jég, fölülről folytonosan elpárolog, még pedig a lég rendkivüli szárazsága mellett hihetlen gyorsasággal. A hó, eső melly itt alá hull, mind csak növeli a jégtömeget s évek multán roppant halmazzá tornyositja. A köd, eső áthatja a hótömeget és a fagy átlátszó jéggé dermeszti azt. Az illy jégdarab néha sajátos alkattal bir. A fölület összeolvadó puha hava átváltozik apró egyenesen fölálló jégtükké és mivel ez minden uj rétegnél ujra előfordul, azért végre az egész jégtömeg mindmegannyi szögoszlop-okból (hasang, prisma) áll, mellyek minden összefüggés nélkül állnak egymás mellett, a nélkül, hogy e miatt a tömeg szilárdsága veszitene." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 37. sz. (1859. szeptember 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az északgönczi (sarki) jég
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Északi-sark
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1271x891 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet