D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397-408_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy medve karjai közt
B e s o r o l á s i   c í m : Egy medve karjai közt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 34. sz. (1859. augusztus 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : medveféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ragadozó emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárazföldi ragadozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : verekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy medve karjai közt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " Mult őszszel egy észak-amerikai katonatiszt szabadságot kapott, hogy egyszer polgárilag is mulathasson. Épen vénasszonyok nyara volt, ama szép szaka az évnek, midőn a napok mintegy sajnálni látszanak, hogy olly rövidekké lesznek, s minden erejöket összeszedik, hogy a nyár melegét még egyszer rövid időre visszaidézhessék. A fák levelei még nem hullottak, de ama bus tarkaságot ölték magukra, melly lehullásukat meg szokta elázni. Némelly fajta bokrokon vidor szinű bogyók függtek, szebbek, kedvesebbek a tavasz virágainál. A természet vad virágai a legkellemesb illatvegyülékkel gyönyörködteték a Huron-tó szigetlakóit. A tiszt barátaival a szigetek közt átevezett a szabad viztükörre. A kifeszitett vitorlák hintázva vitték a hajót két ottani vadász vezetése alatt a vadbivalyok és medvék átellenben sátétlő rengetege felé. Az éjt a parton alvással és főzéssel töltötték, nappal pedig apró vadászati kirándulásokat tettek, mig végre sajátképeni czéljukat, a távol renge-tegetel nem érték. Itt a sajkát minden fényüzési czikkel együtt hátra-hagyták, s magukat a legnélkülözhetlenebb tárgyakkal ellátva megkezdék kalandos vadászatukat az ösrengeteg sürű vadonjában. Végre elértek a Felső-tó kezdetéhez, hol egy börkereskedő sajkájába ültek, melly épen a tó alsó végére vala indulandó. A lefelé utazás több napig tartott. Éjjelre a sajka a parthoz lőn kötve; a jó kedvü vadászok pedig pattogó tűz körül vigan sütkéreztek; s a fűszeres nyársonsülttel gondnélkül elégiték ki étvágyukat. Jóllakás után végig nyujtóztak a puszta hideg földön, az éj zordon levegője ellen csupán egy közönséges pokrócz védvén testüket; de ez álom egészségükre vált és mély volt, a szó valódi értelmében." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 34. sz. (1859. augusztus 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy medve karjai közt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Medvefélék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1389x1115 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet