D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 325-336_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mac-Mahon, franczia tábornagy
B e s o r o l á s i   c í m : Mac-Mahon, franczia tábornagy
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 28. sz. (1859. julius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nemes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mac-Mahon, Patrice de (1808-1893)
V I A F I d : 24767114
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemzetiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mac-Mahon , franczia tábornagy, .Magentai herczeg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mac-Mahonnak volt köszönhető Szebasztopol bevétele, de marsaiságot akkor nem nyert, (ez a fővezér, Pelissier, számára volt csupán fentartva), csupán a becsületrend nagykeresztje és senatori méltóság jutott neki osztályrészül. Tábornagygyá (marsallá) csak nem régiben neveztetett ki az olasz csatatéren, hol egy franczia hadtest parancsnoka, a Magentai csata után, mellytöl egyszersmind berezegi czimét is nyerte. A hivatalos franczia tudósítások is be­vallják, hogy hadtestének ügyesen kiszámított és sikerült moz­dulatai voltak a fötényezők a csatának Napóleon császárra nézve kedvező eredményű kimenetelére.A mi Mac-Mahon jellemét illeti, dicsérettel emlitik rettenthetlen katonai bátorságát s átalánosan tisztelik önálló, független természetét. Midőn taval Orsini merénylete után a franczia kormány ama hirhedett biztonsági törvényt (melly puszta gyanura a legszigorubb rendeleteket diktálta) a senátus elé tejeszté: Mac-Mahon volt az egyetlen senator, kinek bátorsága volt, e valóban rettenetes rendszabály ellen felszólalni. Én ezen törvény ellen szavazok mondá ő az ő katonás modorában mert alkotmányellenes és a kormányt olly irányba készteti, melly reá nézve végzetteljes lehet. Nem vagyok szónok, nem ismerek mást, mint a tábor ékesszólását, de ez a véleményem." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 28. sz. (1859. julius 10.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ír családnak volt a sarja, mely a Stuartok bukása után Franciaországba költözött. Saint-Cyrben nyerte katonai kiképeztetését és 1830-ban lépett mint huszárhadnagy a seregbe. Az Algériában folyó guerilla-harcokban tüntette ki magát először és Constantine ostromlásakor (1841) is magára vonta előljáróinak figyelmét. 1845-ben a 41. gyalogezred ezredesévé tették, 1848-ban pedig dandárnokká és egyúttal Oran és Constantine tartományok élére állították. 1852-ben hadosztályparancsnok lett. 1855-ben III. Napóleon visszahívta Franciaországba és a II. hadtest egyik hadosztályát bízta rá, amellyel azután Mac-Mahon keletre indult, hol a krími háborúban, nevezetesen a Malakov-bástya bevételekor újra kitűnt. Jutalmul a császár szenátorrá tette. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mac-Mahon, franczia tábornagy
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Patrice de Mac-Mahon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 910x1176 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet