D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 169-180_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Farkas Ferencz, székesfehérvári nagyprépost
B e s o r o l á s i   c í m : Farkas Ferencz, székesfehérvári nagyprépost
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 15. sz. (1859. április 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Farkas Ferenc (királyhegyi) (1786-1864)
V I A F I d : 121438970
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkas Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1820. év óta az irodalmi té­ren folytatott munkássága tiszte­letre méltó érdemeket vívott ki. 1822-ben a pozsonyi ország­gyűlés elé azon hazafias kérelmét terjesztette elő egy röpiratban, hogy jövőre a magyar királyok Székesfehérvárott koronáztassa­nak meg. 1837-ben september 26-án gróf Cziráky Antal Fehér­megye föispáni székébe igtatására irt igen alkalomszerű és tartalomdús verseket. Ezenkívül több jeles egyházi beszédén kivül, felemlítjük az 1850-ben A világ egyháza" czim alatt kiadott vallá­sos tartalmú, s későbbi Szellemi és anyagi világ" czimü elmélkedő munkáit. Azonban főpapi és irodalmi érdemein kivül még egy tér volt, mellynek életét kiválólag szentelé, a ez a közjótékonyság. Nemes tet­tekben lelte ö és leli fel folyvást legfőbb gyönyörét. Itt csak azokat említhetjük fel, mellyek a közre kihatván, jótékonyságának örök tanúságai maradandnak. Igy 1850-ben a székesfehérvári tanodában két ötven pftos szorgalom dijt alapita. 1851-ben tizennyolezezer forint alapítványt tön : hatot a székesfehérvári főegyház, hatot az ottani papnövelde, hatot az összes birodalmi katonai koródák javára." Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 15. sz. (1859. április 10.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szegény családból származott, tanulmányait szülővárosában végezte s ugyanott a papnövendékek közé lépett; 1809-ben áldozó pappá szenteltetett föl. Wurum, Kopácsy és Szucsics székesfehérvári püspökök mellett titkári hivatalt viselt: egyszersmind az ottani papnevelőben 20 évig tanár volt. 1828-ban székesfehérvári kanonokká s 1838-ban nagypréposttá neveztetett ki. Az egyházi kormányzásban, a székesfehérvári püspöki szék megürültével, mint káptalani főhelyettes két izben hivataloskodott. 1850-ben a székesfehérvári iskolában két ötven pengőforintos szorgalomdíjt alapított. Ezen évben a Leopold-rend keresztjével diszíttetett föl. 1851-ben 18.000 forintos alapítványt tett, hatot a székesfehérvári főegyház, hatot az ottani papnevelőintézet, hatot az összes birodalmi katonai kórházak javára. Különösen kiemelendő ama nagyhírű alapítványa, melylyel Székesfehérvárnak egyik legnagyobb hiányát pótolá; ez az a leánynevelőintézet, melyre ő a megyeház terén álló díszes mintegy 20 ezer pengőforintnyi házát, a mellékkertekkel együtt, ajándékozta és hozzá még harmincezer pengőforintot az intézet tökéletes berendezésére a városnak kézbesített. 1859-ben a székesfehérvári betegek házának ötszáz pengőforintot ajándékozott. 1851-ben királyhegyi előnévvel az osztrák birodalom lovagjává kineveztetett. 1859-ben tartá aranymiséjét. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Farkas Ferencz, székesfehérvári nagyprépost
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Farkas Ferenc (püspök)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x937 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet