D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563-576_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pálffy Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Pálffy Miklós
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1552–1600
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 48. sz. (1858. november 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pálffy Miklós (1552-1600)
V I A F I d : 90955518
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pálffy Miklós
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1582-ben valóságos belső titkos tanácsos, 1584-ban komáromi főispán lett, s ugyanezen évben a hadtani fényes ismereteit kitünőleg méltányló, s bajnoki érdemeit megjutalmazni vágyó föherczeg fővezér (Ernő) által a komáromi fontos vár parancsnokává nevettetett ki, s 1589-ig az érsekújvári vár is reá bí­zatott s 1595-ben a dunáninneni kerület, s a bányavárosok főkapitányává lőn, s ugyanazon évben, eldöntő befolyással volt, a Báthory Zsigmonddal kötött azon egyezségre, melly által ez Erdély birtokát oda igérte a királynak. Multunk hősei közöl, Hunyady János sem vívott ki több győzelmet, mint PálfFy Miklós, ki 26-or ütközött meg diadalmasan a törökkel, s e diadalok közöl több, nevezetesen, a fehérvári, füleki,nógrádi, esztergomi, drégelyi, keresztesi, palánkai, budai s nándor. fehérvári győzelmei egyenként véve is, olly érdemeknek mondhatók, minőket csak ritkán jegyzett fel ércztábláira hazánk történe tének múzsája, noha többször el kellett tompulnia vésőjének, mig megörökíthette mind azon fényes győzelmeket, mellyeket a kiewi csata óta vívtak ki őseink." Forrás: (Vasárnapi Ujság, 5. évf. 48. sz. (1858. november 28.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1597-ben ő kezdte a török elleni harcot, május 23-án kitűnő hadicsellel bevette Tatát. Verőcénél ismét ő és Nádasdy magyar huszárjai verték vissza Mehmed pasa janicsárjait. 1598 tavaszán úgy ítélte meg a hadi helyzetet, hogy Buda visszavételének előfeltétele Győr felszabadítása. A Schwarzenberg tábornok vezénylete alatti 4 ezer német, spanyol, francia, vallon lovas és gyalogos, valamint a Pálffy vezette magyar huszárok 1598. március 28-ára virradóra észrevétlenül gyülekeztek a győri vár körül. Pálffy és Schwarzenberg csapatai az éj leple alatt a fehérvári kapuhoz nyomultak, melyet Vavecourt főhadnagy és Cavias őrmester tűzszerészei az egy évvel korábban Tatánál kipróbált petárdával berobbantottak. Schwarzenberg csapatai behatolva a felszabadított kapun megszállták a bástyákat. A kemény és véres kézitusában egy idő után úgy tűnt, hogy az álmukból felriadt törökök visszaverik a támadást, ám Pálffy huszárjai leszállván a lóról, élükön kapitányukkal gyalogrohammal eldöntötték a bizonytalanná vált csata sorsát. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pálffy Miklós (hadvezér, 1552–1600)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 707x900 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet