D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373-384_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kis János
B e s o r o l á s i   c í m : Kis János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 32. sz. (1858. augusztus 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evangélikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kis János (1770-1846)
V I A F I d : 33097959
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kis János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kis János ismét egyik azon nagy emlékezetű úttörők közöl, kik nemzeti irodalmunk alapitó munkásai, serkenő mivelödésünk ka­lauzai voltak akkor, midőn még az irói névért, szellemileg, anyagi­lag sovány dicsőségért egy egész élet kényelmeit - ha nem a mindennapi kegyeret kellett cserébe adni, habár ezen dicsőség, nyelvünk fejletlen voltánál fogva még többől nem igen állhatott, mint abbeli munkálkodásból, minélfogva e nyelv, magasabb esz­mék s elvontabb gondolatok kifejezé­sére is alkalmassá tétetvén, virágzásá­nak jelenleg szemlélhető szép foka felé irányoztassék. S noha ennélfogva két­szeres becsülést és méltánylatot érde­melnek azon lelkesek, kik a kevéssé járt ösvényt számunkra megnyitották: nemcsak a nekik tartozó forró háládat az, melly nemes emlékök megőrzésére intve, részökre az utókor örök tisztele­tét követeli." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 32. sz. (1858. augusztus 8.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szülei a Festetics grófi család jobbágyai voltak. Gyermekkorában sokat betegeskedett, ezért tízéves koráig otthon nevelkedett, anyjától a vallás elemeit és olvasást, apjától egy kis írást is tanult. Ezután a téti, majd a vadosfai iskolába járt egy-egy telet. A malomsoki pap és a vadosfai tanító javaslatára 1782 novemberében beadták a soproni evangélikus líceumba. 1790-ben legjobb barátja, Németh László társaságában megalapította a Soproni Magyar Társaságot, az első magyar diák-önképzőkört.1791 szeptemberében külföldi tanulmányútra indultGöttingenben és Jénában hallgatott előadásokat. 1793 őszén hazatérve báró Prónay László házánál lett nevelő azután a győri ágostai evangélikus iskolában tanított. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kis János (lelkész)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 652x903 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet