D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_63_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az apostoli kereszt
B e s o r o l á s i   c í m : Apostoli kereszt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 37. sz. (1856. september 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apostol
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az apostoli kereszt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nagyboldogasszony és Szent Adalbert prímási főszékesegyház vagy Esztergomi bazilika, egy klasszicista stílusban épült templom Esztergomban, a Szent István téren. Az épület a magyar katolikus egyház főszékesegyháza az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hagyomány szerint a magyar királyok II. Szilveszter pápától nyerték az apostoli királyi címet. Ez ugyan nem valószínű, mert Szilveszter bullájában nincs erről említés téve s mert ebben a korban az apostoli cím kizárólag a pápát illette. Valószínűbb, hogy királyaink önként vették fel e címet, hogy mikor? arra nézve nincs adatunk. XIII. Kelemen pápa 1758 aug. 19-én kelt brévéjében Mária Teréziát és utódait, ünnepélyesen felruházta e címmel s azóta a magyar királyok nemcsak apostoliaknak neveztetnek, hanem okirataikban önmagukat is azoknak nevezik. Apostoli kereszt, melyet az apostolság jelvény e gyanánt II. Szilveszter pápa ajándékozott szt. István királynak s utódainak. Ez a kereszt később elveszett, de mint régi pecsétjeink mutatják, kettős, úgynevezett patriárka-kereszt volt. Újabban egyszerű ezüst kereszttel pótolták, melyet ünnepélyes menetek alkalmával veres póznán visznek a király előtt. A keresztvitel joga azt az esztergomi kanonokot illeti meg, ki választott püspöki méltósággal bír, ha többen volnának ilyenek, akkor azt, aki püspöki méltóságára nézve legfiatalabb. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/apostoli_cim_es_kereszt.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Esztergom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 499x1085 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter