D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_18_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uralkodó boldogsága
B e s o r o l á s i   c í m : Uralkodó boldogsága
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 10. sz. (1856. mártius 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uralkodó boldogsága
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ma egy éve, hogy a birodalom minden fővárosában dörgő ágyuk hirdetek a népnek, hogy a felséges uralkodó pár áldást nyert az égből. - Boldog az óra, mellyben az uralkodó öröme és a nép öröme egymással találkoznak. A nép tisztelő képzeletében szereti uralkodóját ugy látni : mint hadvezért, győzelmes karddal kezében : - mint országlót, trónja ragyog-ványai közt : - mint hongazdagitót, a pór ekéjét tartva; mi ugy rajzoljuk őt magunknak, mint atyát, és bizton hiszszük, hogy e képnek adja a nép a legnagyobb szeretet és tisztelet hódolati-adóját; a fejedelemnek, mint atyának. A fejedelem boldogsága a nép boldogsága. Kérjük az égtől, hogy tegye e boldogságot még nagyobbá. Hogy szeretettel forduljanak a kicsinyek a nagyokhoz és a nagyok a kicsinyekhez; s valahányszor öröm van oda fenn. öröm legyen ide alant is. H dogsá [ogy fény és dicsőség áradjon a trónról a hazára; bol-g és bőség a népről a trónra. Hogy uralkodónk boldogsága ne csak nagy legyen, de legyen, sokáig tartó, hosszú éveken át folyton növekedő. És a midőn a nagy nemzetcsalád testvérnépei e szép családi képet látják, ez örömtől mosolygó atyai arczot, e mondhatlan boldogság derűjével körülsugárzott hölgy magasztos anyai képét s kettőjük között azt a repeső ártatlan kisdedet, gondolják magukat e boldog csecsemő helyére s óhajtsák szivükben, hogy a magas uralkodó pár reánk is olly áldóan szeretve, olly szülői tekintettel nézzen! Mi is fogadjuk hiven, hogy jó gyermekei leszünk. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. mártius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferencz József király koronázása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2603x2920 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter