D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_07_pix_Oldal_4_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pápai evang. egyház terve
B e s o r o l á s i   c í m : Pápai evang. egyház terve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 51. sz. (1861. december 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : neogót
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Pápa
G e o N a m e s I d : 3046686
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pápai evang. egyház terve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "...a pápai ágost. hitv. gyülekezetnek buzgó elöljárói, felfogva a kor kivánalmait, az egyházi épületeknek, jelesül, az egyház, paplak és iskolának akkinti felépitését f. é. febr. 2 án tartott gyülésükben közakarattal elhatározák, miszerint az, nemcsak a korszerü nevelés igényeinek, de az épitészeti aesthetikának is megfeleljen.
E végett helyben lakozó Vojta Adolf épitész urat, az egyház konventje felkérte, - készitene egy tervet, az egyházi épületek ujra leendő felépitéséhez, hol e háromra illő tekintettel lenne, - hogy azok izlésnek, kitüzött czéljuknak megfeleljenek, és a hivek költségfedezéssel tulságosan meg ne terheltessenek. Az ügyes épitész, mint ezt többen, szakértő emberek helyeselve helyben hagyták, a gyülekezet kivánságának tökéletesen megfelelt. Valóban óhajtandó volna, hogy akár városban, akár faluhelyen, hol midőn középületek vannak kérdésben, - azoknak mikénti felállitása ne bizatnék avatatlan kezekre; - ha már egyszer valamely község vagy gyülekezet közös épületet akar épiteni, ne sajnálja az épitésztől a néhány forintot, ki előlegesen tervet, a helyi viszonyok tekintetbe vételével - készitene. - Ez által kettős kötelességüknek tennének eleget; először is, hogy pártolják a hazai épitészetet; - másodszor pedig, hogy épületüket valóban azzá épitették, mivé elhatározták. Mert lehetne ám több példát felhozni, és mintegy ujjal mutatni egyes községekre, kik p. o. iskolát akarván épiteni, az áldozatot meghozták ugyan; de épitészeti avatottság hiányában annak létrehozását egyes ács vagy kőmives mesterre bizták, és mi lett belőle? Épület, mely akárminek, csak iskolának nem volt nevezhető, tehát az uj iskolával csekély különbséggel ott állnak, hol a roskadozóval voltak. Vegyék tehát az illető előljárók szivükre, hogy az áldozat és költség, czélszerütlen épületre ne pazaroltassék.
Lapunk mai száma hozza Vojta Adolf épitész templom-tervét, melynek csinos arányait örömmel fogja szemlélni mindenki. Hogy mennyire érett meg azóta e terv? s mi a pápai ev. község további szándéka? azt nem sokára szintén megirhatni reméljük." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Evangélikus templom (Pápa)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pápai templomok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pápa látkép
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pápa, evangélikus templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1797x2576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella