D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hollókő vára
B e s o r o l á s i   c í m : Hollókő vára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 48. sz. (1861. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Hollókő
G e o N a m e s I d : 3051408
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hollókő vára.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nógrádmegye nevezetesebb várromjai közé tartozik Hollókő is. Buják várától négy, Szécsénytől pedig mintegy másfél óra járásra fekszik. Hollókő, mely a régi történetiróknál "Castrum Corvi" név alatt ismeretes. A hason nevü falutól alig ötven lépésnyire nagy, magas kősziklára van épitve, s ritka meredekségénél fogva csak egyetlenegy t. i. északi részén mászható meg. A vár közepén több szögü torony van, mely még meglehetős ép falakkal bir, s mely két külön fallal van körülkeritve, de ezeknek már csak imitt-amott láthatók maradványai, mint azt képünk is mutatja.
A vár igen régen vehette eredetét. Buday Ezsaiás szerint valami Mikus vitéz birta azt, ki azonban hüségtelenül viselvén magát, a király elvette tőle s többi jószágával együtt Széchényi Farkas Tamás nyerte 1313-ban.
Valamint e megye többi várait, ugy Hollókőt is hasonló mostoha sors érte. Budai Ali basa 1552-ben elfoglalván Drégely várát, utána Ságh, Gyarmat, Szécsen, Busa hatalmába esvén, Hollókő ormára is feltüzte a félholdat, mit Saági András és Csáky Imre, vetélkedéseik által még inkább könnyitettek.
Negyvenegy esztendeig osztogatta a török e várból a parancsot, s negyvenegy esztendeig teljesitette azt a magyar. Mig 1593-ban Buják várával egy időben a magyarnak vitézsége visszaszerezte. A vár ekkor még egy fallal körülvéve megerősittetett.
1663-ban, midőn a törökök ujra berontottak, Berki Mátyás és Nagy Orbán kormányzók bizonyos feltételek mellett átadták a várat s egész 1683-ig birták azt a törökök, midőn a most emlitett évben a többi várak után Hollókő is végkép visszakerült a magyarok hatalmába.
Azóta a vár elhagyottan áll; széthulló köveiből a falu szorgalmas lakói házakat épitenek s a harcztűzben megbarnult kövek közt most boldog család leli fel nyugalmát." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Civertan: Hollókő vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hollókő vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Hollókői vár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mezősiné dr. Kozák Éva: A hollókői vár építéstörténete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1624x1494 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella