D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_16_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angolkisasszonyok intézete Veszprémben
B e s o r o l á s i   c í m : Angolkisasszonyok intézete Veszprémben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 48. sz. (1861. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nevelőintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1860
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angolkisasszonyok intézete Veszprémben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Rajzunk egy kedves külsejü templomot és kolostort mutat, melyet Ranolder János veszprémi püspök ur székvárosában Veszprémben a női nevelésnek szentelt. Az intézet épülete mult 1860-ki évben készült el, a midőn a Pesten és Balassa-Gyarmaton müködő angolkisasszonyok rendjének adatott át, s az iskola, valamint a nevelőintézet, ugyanazon évi október hónapban nyittatott meg. A tanintézet, négy osztályt képező iskolái nyilvánosak, mérsékelt tandij mellett, (mig a keresztyén szeretetről nevezett paulai sz. Vincze-szerzetbeli szüzeknél valamint eddig, ugy ezentul is ingyen nyerhetni oktatást). De egész nevelésbe is fogadtatnak fel leánykák, azon biztositás mellett, hogy ott valódi keresztyén nevelésben részesülnek s édes anyai gonddal és szeretettel őrködnek felettök az illetők. A tanitást 10 angolkisasszony eszközli, és pedig olyanok, kik részint St.-Pöltenben, részint Pesten már több év óta elismeréssel müködtek e pályán, főnöknő pedig a tapasztalt Pirnstill Teréz kisasszony, ki a balassa-gyarmati hasonló intézetet 9 évig igazgatá. Egyébiránt a fönnevezett alapitó püspök ur az intézet fölötti közvetlen felügyeletet magának tartotta fenn. Egészségi tekintetben is e nevelőintézet tökéletesen megfelel czéljának, miután Veszprémnek jó hegyi levegője és vize van, az intézeti épület pedig emelkedettebb helyen állván, helyiségei szárazak, világosak, tiszták s kellő kényelemre rendezvék; közvetlenül az épület mellett terül el egyrészt gyümölcsössel és veteményessel beültetett szép angol kert, hol a leánykák kellemesen és háboritlan csendben töltik szünóráikat." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hajdan volt zárda
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 150 éves az Angolkisasszonyok temploma
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A veszprémi angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének története
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veszprém Zárda
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2083x1491 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella