D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Migazzi kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Migazzi kastély
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 47. sz. (1861. november 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Verőce
G e o N a m e s I d : 3187694
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pest megye
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Migazzi kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Budapest közönsége, mióta a gőzösökön történő nyári kirándulások divatba jöttek, nehány év óta saját szemlélete után ismeri a bájos fekvésü s most elhanyagolt Migazzi-kastélyt, - melynek ismertetését és rajzát jelen alkalommal közöljük.
E kies fekvésü kéjlak megérdemlené, hogy illető birtoklói nagyobb figyelemre méltatnák, s legalább egy pár nyári hónapot itt töltenének; mert hogy ezen lakot a halhatlan emlékü gr. Migazzi Kristóf volt váczi püspök ily czélra épitette, azt valamint az épület szerkezete, ugy a gyönyörü tájék, hová az fektetve van, világosan mutatják; sőt maga e felirás, mely a bejárás, vagy is főkapu homlokán egy márványkő-táblán bevésve látható, ezeket tartalmazza:

Pontificium Vaciensium animis,
Loci amoenitate relaxandis,
Eorum corporibus
Aeris Salubritate reficiendis
Cristophorus Cardinalis
Archi-Episcopus Viennensie
Has aedes condidit,
Et a gentis suae nomine
Castellum Migazzi appellavit
Anno Domini MDCCLXVIII.

...
Az ebédlő jobb oldalán van még egymásba nyiló három nagy szoba, a másodiknak szegletén van egy gömbölyü ablak, mely szintén pompás kilátással kecsegteti a természet barátját; a harmadik szoba ablakai az erdő felé igen regényes kilátást mutatnak. Az ebédlő bal oldalán egy nagy mellékszobán keresztülmenve találjuk a hálószobát, s ennek szomszédságában levő kis szobából, egy nagyszerü ablak nyilik a kápolnába; a kápolna nem nagy, de csinos, rendes padok vannak benne, s az oltár Nep. sz. János tiszteletére van emelve, kinek a prágai hidról a Moldva vizébe való vettetését ábrázolja az oltár feletti puszta falra festett kép. A szentély boltozatán Migazzi kardinális családi czimere látható ezen körirattal: "Christophorus Card. a Migazzi Anno 1774." tehát hat évvel később készült, mint a főkapu. - Az első emeletből csigalépcső vezet a padlásszobákhoz; itt még tizenkét kis szoba, és egy nagyobb találtatik." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. november 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Labáth Gábor: Verőce
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Migazzi-kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Migazzi-kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Migazzi-kastély, Verőce
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2239x1618 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella