D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csomagszállitás légnyomás által Londonban : A légszivattyu-készlet egy része
B e s o r o l á s i   c í m : Csomagszállitás légnyomás által Londonban : A légszivattyu-készlet egy része
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 43. sz. (1861. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Szállítás, anyagmozgatás
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : postaüzemi berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csővezetékes szállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légnyomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légszivattyú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postaautomatizálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csomagszállitás légnyomás által Londonban : A légszivattyu-készlet egy része.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Londonnak, e mindig kiebb terjeszkedő világvárosnak naponkint emelkedő forgalma mellett természetesnek találjuk, ha sokan oly eszközök feltalálásán törik fejöket, melyek a forgalmat könnyebbé, gyorsabbá teszik. Igy közelebb ott egy társulat alakult, melynek czélja: a város területén a levelek és csomagok gyorsabb szállitását eszközölni. E czélra mozgató erőül a levegőt használják.
A jelen század negyedik évtizedének elején egy légköri vasut volt szó, melylyel akkoriban kisérleteket is tettek. Valami Clegg megkisértette azon régi tapasztalati tételt, melyen közönséges szivattyuink alapulnak, a vaspályákra alkalmazni, s ez eszme után a Samuda testvérekkel egy vaspályát létesitett. Tudva van, hogy a lég fajsulyánál fogva bármely felületre bizonyos nyomást gyakorol. Ha már most egy csövet vizbe bocsátunk s a benne levő levegőt kiszivattyuzzuk: a csövön kivüli lég által nyomott viz a légmentes csőben oly magasra emelkedik, mig e vizoszlop a külső légnyomással egyensulyba nem jő. Ehhezképest a Samuda testvérek egy, a vaspályasinek közt végig futó csövet egyik végén kiüritettek, a másik végébe ellenben egy kölyüt helyeztek, mely természetesen, a rányomódó lég sulya által, a légmentes tér hosszában a cső másik végére löketett. Ha kölyü a sinek közti eső fölött elhaladó kocsikkal összeköttetésbe hozathatik, ugy a feladat, t. i. a levegőnek mint hajtóerőnek alkalmazása vasutaknál, meg lett volna oldva. Mivel azonban sem Clegg és Samuda ezt kielégitőleg el nem érték, sem Pilbrow később más nehézségeket legyőzni nem birt: azért az egész találmány a nyilvános forgalomra nézve minden gyakorlati eredmény nélkül abban maradt, mignem azt ujabban a "Pneumatic Despatch Company," ha nem is személy-, de legalább levél- és csomagszállitásra azon módositással igyekszik alkalmazni, hogy a csőben tovataszitott kölyü magát a kocsit képezi, melyre a levelek és csomagok rakatnak, s igy a kölyünek egy, a csövön kivül levő szállitóeszközzeli összeköttetése egészen mellőztetik.
Hogy a társaság tervének czélszerüségéről meggyőződjék, a Viktoria vaspályán Battersca mellett előlegesen egy negyedmérföld hosszan vascsöveket rakatott le egyenes és görbe irányban, mely vonalnak egyik végén a gép van alkalmazva. A csövek magassága 2' 9", szélessége 2' 4", hossza 9-9 láb, s ónnal vannak egymásba forrasztva. A csövek belsejében 2" széles és 1" magas léczdarabok vannak végig alkalmazva, melyek a kocsi kerékvágását képezik. A kocsik vaslemezből vannak, 7-8' hosszuk, négy keréken járnak s köztük és a csövek belső fala közt 1" üres tér van. Miután e kocsik a cső egyik végén betolattak, a cső másik végén a légszivattyu müködni kezd, mire a kocsik a csövön rövid idő alatt végig futnak.
Az első kisérletek aug. 20-kán tétettek s igen kedvezőleg ütöttek ki. - Az első szállitás 60, a második 55 másodpercz alatt történt egy negyedmérföldnyi távolra; s ugy hiszik, hogy e gyorsaság még fölebb is fokozható. Az első szállitmánynyal két angol is feküdt a kocsikra, s ugylátszik, hogy gyors utazásukkal tökéletesen meg voltak elégedve.
A társaság legközelebb St. Martin le Grand és London egyik legélénkebb postai kerülete közt fog ily forgalmi összeköttetést létesiteni, később pedig az egész várost be akarja hálózni ily csövekkel." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. október 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: London Pneumatic Despatch Company
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Capsule Pipelines: Pneumatic Despatch
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A New York-i csőposta
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A csőposta új élete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csomagszállitás légnyomás által Londonban : A cső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1751x1567 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella