D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czartokyski Ádám György herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Czartokyski Ádám György herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 39. sz. (1861. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861)
V I A F I d : 2542338
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : herceg (nemesség)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Lengyelország
G e o N a m e s I d : 798544
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czartokyski Ádám György herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Czartoryski Ádám György herczeg, a régi Jagellók egyik ivadéka született Varsóban 1770-ki január 14-dikén, tehát két évvel hazája halála, Lengyelország első felosztása előtt. Atyja, Ádám Kazimir herczeg, Podolia főhelytartó s osztrák táborszernagy és anyja Flamming szász grófnő, rangjához illő nevelésben részesiték s tanulmányai befejezése végett Német-, Franczia- és Angolországba küldék. Ez utóbbi országban, hol hosszabb ideig tartózkodott, alaposan tanulmányozta az alkotmányosságot, melynek később legbuzgóbb bajnokául tüntette ki magát. Már 1792-ben résztvett azon harczban, melyet hazája az 1791. máj. 3-iki alkotmány védelmére Oroszország ellen folytatott.
Lengyelország több izben megujult önvédelmi harczainak szerencsétlen befejezése után, az orosz kormány a Czartoryskiak roppant terjedelmü birtokait is elkoboztatta, melyek azonban osztrák közbenjárás folytán ujra visszaadattak, oly feltétel alatt, ha mindig két Czartoryski kezesül Sz. Pétervárra megy.
...
Több évi visszavonultság után, midőn a franczia császár keze már nem ért a Visztuláig s a varsói herczegség, a mily gyorsan létrejött, ép oly gyorsan el is tünt, Czartoryski ujolag Pétervárra ment, hazájaérti régi fáradozásait megnyitandó. 1813-ban a császárt Bécsbe és Párisba követte, a nélkül, hogy más vigaszt hozhatott volna haza, mint egy lengyel királyság felállitását mint orosz tartományt.
...
1830. nov. 29-én Varsóban fölkelés tört, ki, mintegy utóhatásaként a párisi forradalomnak. Több fiatal tiszt a gyülölt helytartót, Konstantin nagyherczeget elüzvén, a népet fegyverre szólitotta. Oly kevéssé bizott Czartoryski e fölkelés sikerében, hogy másnap reggel többedmagával az orosz herczeghez ment, ezt a visszatérésre fölkérendő, s a varsóiakhoz intézett ismeretes kiáltványt aláirta, melyben a fölkelés "szomoru eseménynek" neveztetik. Az események rohama magával sodorta őt is. Clopicki a herczeget külügyminiszterré nevezte ki, s midőn ő a hadsereghez utazott, Czartoryski a nemzeti kormány elnökévé választatott meg, mely nagyfontosságu állomásra oly nehéz körülmények közt: épen oly alkalmatlan volt, mint bárki más. Lemondott tehát hivataláról s a hadsereghez ment, hol mint egyszerü katona Ramorino tábornok hadtestében, a miedzirzeczi ütközetben (1831 aug. 29.) résztvett. Midőn e hadtest szétveretett, Sandomirba ment Rozycki tábornokhoz, utolsó pillanatig harczolandó. A harcz kimenetele szomoru volt.
Czartoryski, a ki halálra volt itélve, először Angolországba menekült, onnan később Francziaországban telepedett meg, hol mint a lengyel emigratio főnöke élt egykori roppant vagyona csekély romjaiból. Háza a tudomány és müvészet menhelye, neje vigasztaló angyala volt a szerencsétlenség napjaiban. Ha némelyek szemére vetették is a herczegnek gyengeségét és Sándor czár s az európai kormányok iránt táplált nagy bizalmát; de nem találkozott senki, a ki valaha nemtelen cselekedetről vádolta volna. Még legelkeseredettebb ellenei egyike Novossiltzoff is, a ki mint a wilnai egyetem gondnoka, a herczeg utóda volt, csupán arról vádolhatta őt Szent-Péterváron, hogy azon 20 év alatt, midőn a Jagellók régi egyetemének gondnoka volt, Lithvániának Oroszországba való olvadását 100 évvel hátravetette.
Számüzetése sanyarainak f. évi julius 14-én a halál vetett véget Páris mellett montfermeili kastélyában." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Adam Jerzy Czartoryski
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona: Czartoryski
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tobias Falcke: Fürst A. Czartoryski
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1351x1590 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella