D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_55_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A zsámbéki romok
B e s o r o l á s i   c í m : Zsámbéki romok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 48. sz. (1855. deczember 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : késő román
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zsámbék
G e o N a m e s I d : 3042507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A zsámbéki romok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zsámbék jelenleg egy középnagyságu mezőváros Pest megyében, mellynek háromezernyi szorgalmas lakója a gazdag föld áldásait iparkodik szaporítni. Határán Isten jobb keze látszik s a földes ura csak egy van, és az a magyar korona.
Hajdan más világ volt itten! Mikor még vad Marahán nép tanyázott a két hazai folyó között, ott a szőlők alatti mély üregben állt a Csernebog bálványa, kiben a sötétség, és minden átok Istenét tisztelte a nép s áldozott neki hadifoglyok és harczból megfutó gyávák vérével.
Árpád hadverő kezei elüzték a tehetlen fajt s országot alapítának az elkorhadt romok helyén. István király, kit az egyház akkori szent feje apostolnak nevezett el, a keresztyén hit diadalát ülte meg a haza terén. Fényes templomok, oltárok emelkedtek az egy igaz Isten tiszteletére.
Majd jött a siralom napja, midőn betelt az idő, hogy a magyar nép megoszlattassék; vad ozman táborok lepték el a hon vidékit, s leronták a szent keresztet és feldúlták a templomokat.
Zsámbék halmain török basa ütött tanyát, ott állt vára, kéjlakai, ugró kútja, mellyhez távol hegyek közül vezették le égetett cserép csöveken a hegi patakot.
Most boldogabb idők járnak. A nép nyugodtan élvezi napjait. A Csernebog barlangjából borral tele pinczék váltak, hol vér helyett édes bor nedvével áldoznak, a góth templom falai közt juhokat legeltet a földész, s a basa várának helyén gazdasági épületek állnak. Még a mecset és a fördő maradványai állanak: a kik ottan imádkoztak és vigadtak, hírükkel együtt elvesztek.
A dicsőség és ragyogás kora elmult, helyét a szorgalom és a tudás kora foglalta el.
Minden rom arra tanit meg bennünket, hogy a hősök, az erősek nem a leghatalmasabbak többé s minden fü, melly a romokon terem, arra tanít, hogy az igazi hatalom: a munka és a tudomány. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. deczember 2.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Premontrei kolostor romjai Budapesttől nyugatra, dombos vidéken, egy messziről látható halom tetején magaslanak, és mintegy uralják a környező tájat.
A templomrom egész pontosan egy háromhajós premontrei bazilika és kolostor maradványai, melyek a XIII. század közepén 1220-34 között épültek késő római - korai gótikus stílusban. 1763-ban a nagy komáromi földrengés rombolta le, azóta áll ebben az állapotában. Jelenleg a rom belső területe is látogatható. A hajdani kolostor dongaboltozatos termében kőtár tekinthető meg. Műemlék. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Premontrei kolostor (Zsámbék)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ruins of the gothic church of Zambek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszl Frigyes: A zsámbéki templomrom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1598x2172 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella