D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uj franczia császári testőrök
B e s o r o l á s i   c í m : Uj franczia császári testőrök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 13. sz. (1855. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uj franczia császári testőrök.
Százastestőr, palotai egyenruhában. Vértes, díszegyenruhában. Granátos, díszegyenruhában. Százas-testőr, kisérő egyenruhában. Százas-testőr, városi egyenruhában. Guide, (gid) díszegyenruhában. Tüzér, díszegyenruhában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Midőn Napoleon Bonaparte csillaga elhomályosult, az utána következő hatalom nem nyugodott meg abban, hogy a hatalmas császár megalázva Szent Ilona szigetén teljes tehetlenségben őriztetik: hanem számüzött sok mindenféle hivatalt, czimet, intézményt, mellyek tőle vették eredetüket, s fenmaradásuk által a császár emlékét méginkább élénkitették volna. E sorsra jutott a ragaszkodásáról s vitézségéről hires császári testőrsereg is.
Kik a világ forgását egy kis figyelemmel követik, csakhamar észrevehették, hogy, Lajos Napoleon a mostani franczia császár mióta hatalma gyökeret eresztett, minden tettével bizonyitja, hogy nagybátyját bálványozza; még az udvar külső alakját is a nagy császáré szerint szereti alakitani. Egyebek között a miket a császári intézmények közül felélesztett, mai képünkkel az ujból életbe léptetett császári testőrsereget mutatjuk be, melly a hajdani szerint van egyenruházva, s hogy különféle gyalog és lovas csapatokból áll, első tekintettel észrevehetni.
Ez az a császári gárda, mellyről a hirlapok hirdetik, hogy Lajos Napoleon Krimiába fogja küldeni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. április 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Myrbach Felician: Dragonyos az I. Miklós orosz czár stájer- karintia-krajnai 5-dik dragonyos ezredtől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Francia huszárság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2595x1591 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella