D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1854_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A török szultán palotája Sztambulban
B e s o r o l á s i   c í m : Török szultán palotája Sztambulban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1. évf. 19. sz. (1854. julius 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Abdul-Medzsid (Oszmán Birodalom: szultán), I. (1823-1861)
V I A F I d : 35254696
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Isztambul
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Törökország
G e o N a m e s I d : 298795
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ozmánok uralkodója nem csupán a szerályban lakik, neki sok palotája van mind a városban, mind azon kívül, a mi onnan eredhet, miszerint minden szultán iparkodott egy ujabb palota fényével elődeit felülmúlni. Abdul Medzsid szultán palo- tája Dolmabagdzsén bizonyosan legszebb valamennyi között, ez csupa márványból és köböl van épitve, ellenkezőleg a törökök különös előszeretetével a fából építkezés iránt. Jelen képünk csak egy bejáratát mutatja e palotának; képzelhetni milly nagyszerű lehet az egész. A keleti ragyogvány és képzeletgazdagság európai müizléssel párosulva látszik rajta, s hasonlatossá teszi azt azon tündérregebeli várakhoz, mik az ezer egy éjszakában leiratvák. Homlokzata a márványtenger felé fordul, s kilátást nyújt egész Skutarira, a szerályra és jobbfelöl Sztambulra. A keleti fajok hatalmasai mindenütt szerettek különös pompával elhalmozott épületeket emelni; illyen Spanyolországban a világhírű Alhambra. A szegények azonban annál nyomorultabb fagunyhókban laknak. Ennél sokkal kevesebb költészettel, de annál több igazsággal járó szokás, a mit mi követünk, kiknél a házak csaknem mind egyenlők s ugyanazon házban lakik az ura­dalmakkal biró föur, mellyben a szegény mesterember, csakhogy az egyik az első emeleten, másik a padlásszobában." (Forrás: 1. évf. 19. sz. (1854. julius 9.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Abdul-Medzsid (Isztambul, 1823. április 23.; Isztambul, 1861. június 25.) oszmán szultán 1839-től haláláig. 22 évig tartó uralkodása arról tesz tanúságot, hogy életének minden nehéz helyzetében mások tanácsára és támaszára szorult, akiknek a kezében legtöbbször csak eszköz volt.Édesapja halála után, 1839-ben lépett trónra. Neveltetésénél fogva hiányzott belőle az erős akarat és az áttekintő képesség. Az 1839-es nisibi vereséget újabb, hasonlóan nagy és váratlan szerencsétlenség követte. A kapudán-pasa, Ahmed, a török tengeri hadak főparancsnoka alighogy értesült II. Mahmud haláláról, az egész török tengeri haddal hűtlenül átpártolt a zendülő egyiptomi alkirályhoz, Mohamed Alihoz. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Abdul-Medzsid, padisah, törökök szultánja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Abdul-Medzsid
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Abdul-Medzsid oszmán szultán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2648x2133 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet