D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0207.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Díszkút Pozsonyban
B e s o r o l á s i   c í m : Díszkút Pozsonyban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Luttzinger
U t ó n é v : Endre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : díszkút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szökőkút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezen kut emelése előtt a várostéren régibb kut állott...
A tetején álló lovag II. Miksa király arczképének tekintetik. E szobor és az alatta való felirásos talap be van festve és aranyozva, A kecses pyramidalis épitkezés különösen feltünik a felső és alsó vizmedencze egymáshozi arányában. Mindkettőn jól faragvák az álarczok. Az egész szerencsésen jó karban maradt ránk. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Zöldszoba-utczából a csinosan parkozott Főtérre érünk, a mely a Belváros közepén, a városház előtt fekszik. A sétatér közepén érdekes szobor van, a mely pánczélos lovagot ábrázol. Ez a szobor, mely a régi csatornakút fölött áll, Miksa király rendeletéből készült, annak emlékére, hogy a legelső pozsonyi koronázás alkalmával (1563-ban) tűzvész támadt, a mely csaknem az egész várost elhamvasztotta. Ezt tudatja a szoborra vésett latin felirat is...
A lovagszobor jobb kezével paizsra, baljával kardjára támaszkodik, arczával pedig a városház felé néz. (A díszkutat Luttzinger Endre németóvári kőfaragó készítette.) (Forrás: Vende Aladár: Pozsony vármegye községei, https://mek.oszk.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony - A főtéri díszkút (Luttzinger Endre műve)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Díszkút
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony - Főtér, díszkút
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony - Főtér, díszkút
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2208x2910 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella