D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 51-106.jpg
C Í M 
F ő c í m : IX. Bonifácz pápa
B e s o r o l á s i   c í m : 9. Bonifácz pápa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-07-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-01-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar történeti életrajzok
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Alsáni Bálint : 13??-1408
S z e r z ő : Áldásy Antal
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Történelmi Társ., 1903
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bonifác (pápa), IX. (1356-1404)
V I A F I d : 228146462722927772429
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 14. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : IX. Bonifácz pápa.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Áldásy Antal: Alsáni Bálint : 13??-1408
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 840x1267 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer