D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_200_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Miklós Ödön
B e s o r o l á s i   c í m : Miklós Ödön
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 24. sz. (1900. junius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Államigazgatás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Miklós Ödön (1856-1923)
V I A F I d : 121478594
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Miklós Ödön.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párisi világkiállítás magyar része.
...
A magyar kormány szerencsés választást tett, mikor kiállítási főbiztosúl Lukács Béla országos képviselőt nevezte ki, ki egész életét kereskedelmi kérdések tanulmányozására szentelte. A nagy energiával megáldott Lukácsnak megvan az a ritka tehetsége, hogy ismeri az embereket és jól meg tudja választani munkatársait; ítélő tehetsége biztos és soha semmit el nem határoz, míg magával le nem számolt. Kereskedelemügyi miniszter volt. Kormányzását egész sor hasznos újítással tette emlékezetessé.
Ezt a higgadt, megfontoló jellemű férfiút mondhatni kiegészíti legelső munkatársa, Miklós Ödön helyettes kormánybiztos, a ki csupa vidámság és lelkesedés, ki külföldön szerzett tanúlmányaival igen széles látókörre tett szert; előkelőségével és szeretetreméltóságával kedveltté tudja tenni magát, a hol csak megjelenik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Miklós Ödön
Finke, 1857. dec. 14. [1856.] - Passau, Németország, 1923. máj. 29.
Mérnök, politikus
Tanulmányait Budapesten a műszaki egyetemen végezte, gyakorlati munkásságát a Budapest-Zimony vasútvonal építésével kezdte, majd a budapesti gabonaelevátor építésének vezetője lett (1880-1883). Hosszabb tanulmányutat tett az USA gabonaelevátorainak tanulmányozására. 1892-ben országgyűlési képviselő, 1893-tól földművelésügyi államtitkár, majd 1900-ban a párizsi világkiállítás helyettes magyar kormánybiztosa.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Miklós Ödön (História - Tudósnaptár)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lukács Béla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Alacska / Híres alacskaiak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 900x1395 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella