D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_196_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halász Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Halász Ferencz
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 23. sz. (1900. junius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Államigazgatás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híres ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Halász Ferenc (1849-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halász Ferencz.
Erdélyi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Három kiváló fő tisztviselő kitüntetéséről adott hírt közelebb a hivatalos lap, mely férfiak mindegyike fontos szakma-kört tölt be a kormányzat nagy gépezetében.
...
Halász Ferencz miniszteri osztálytanácsos szintén az önnevelés és a munka embere. Beregszászban született 1849-ben. Megkezdett gimnáziumi tanulmányait, - midőn már öt osztályt végzett, - atyja bekövetkezett halála miatt kénytelen levén félbeszakítani, a szatmári tanítóképző intézetbe lépett, hol utóbb tanítói oklevelet is nyert. Majd egy ideig házi nevelő volt, 1869-ben tollnokká neveztetett ki az ung- és beregmegyei tanfelügyelő mellé. Itt hivatalos teendői mellett, mint magántanuló, elvégezte a gimnáziumot, majd a jogi tudományokból is vizsgát tett. 1876-ban Beregmegye tanfelügyelőjévé neveztetett ki. Mikor e hivatalába belépett, a beregi hegyvidéken élő nem magyar ajkú lakosságnál az elemi iskolázás ügye még egészen rendezetlen volt. Halász azonnal eszménye megvalósításához látott: állami iskolákat létesített s községi és felekezeti iskolákat államosított, nagy gondot fordítván mindig a magyar nyelv tanítására. Törekvéseinek egyik támogatójául megalapította a beregmegyei tanító-egyesületet, mely ma is sikeresen munkálkodik. Tiz év múlva, 1888-ban, saját kérésére Hevesmegyébe tétetett át, hol szintén számos állami iskolát létesített. Buzgó működéseért a megye jegyzőkönyvi elismeréssel, Gyöngyös város pedig azzal tisztelte meg, hogy díszpolgárává választotta. Ugyanitt az a kitüntetés is érte, hogy kir. tanácsosi czímet kapott. Halász irodalmilag is szép sikerrel működött. "Bereg vármegye népoktatásügye az 1876-1886. években," "A népiskolai tanfelügyelet reformja" és "Teendőink a népoktatás terén" czímű munkái derék bizonyságai szakképzettségének. 1895-ben Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter szolgálattételre minisztériumába hívta. Halász itt találta meg igazán tevékenységének óhajtott terét s mint Wlassics lelkes követője haladt azon az ösvényen, melyet a miniszter, mint a nemzeti kultúra föladatainak megoldásához vezetőt, az ő ritka tapintatával kijelölt. Úgy a népiskolákra, mint a tanítók képzésére nézve oly hasznosnak bizonyult Halász Ferencz itteni öt évi működése, hogy a miniszter a legújabban rendszeresített új osztálytanácsosi állásra is közelebb őt neveztette ki, a mit annál általánosabb megelégedéssel fogadtak mindenfelé, mivel sok érdemét mindenki őszintén elismeri és teljes mértékben méltónak itéli a most nyert kitüntetésre. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Halász Ferenc, 1882-ig Fischer (Beregszász, 1849. márc. 1. - Bp., 1910. júl. 2.): pedagógus. Magántanítóskodás után 1869-ben az ung-beregi tanfelügyelőséghez került, közben magánúton elvégezte a kassai jogak.-t. 1876-ban Bereg vm. tanfelügyelőjévé nevezték ki; 1895-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban az állami népoktatási alosztály vezetője. Az állami isk.-k felállítását a nemzetiségek magyarosítására akarta felhasználni. Az Ung c. lap segédszerk.-je (1876) volt. F. m. Jelentés Bereg megye népiskolai közoktatásának 1877-78 évi állapotáról (Bp., 1879); Bereg vármegye népoktatásügye 1876-1886. években (Beregszász, 1887); A népiskolai tanfelügyelet reformja (Bp., 1897); Állami népoktatás (Bp., 1902); Nemzeti állam és népoktatás (Bp., 1906). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Életrajzi Lexikon: Halász Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1075x1330 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella