D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_187_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : A római légiók egy germán falut elhamvasztanak
B e s o r o l á s i   c í m : Római légiók egy germán falut elhamvasztanak
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Domborművű jelenet Marcus Aurelius diadaloszlopán
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 22. sz. (1900. junius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kunyhó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A római légiók egy germán falut elhamvasztanak. (Domborművű jelenet Marcus Aurelius diadaloszlopán.)
A Franklin-Társulat és Révai-Tesvérek kiadásában megjelenő "Nagy Képes Világtörténet" most megjelent IV. Kötetéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Népvándorláskori jelenetek.
A második század közepe táján nagy forrongás tört ki a számtalan törzsre oszlott germán népek közt, melyek aztán egymást űzve-hajtva, vagy más idegen népektől szoríttatva, egymásután áradatként zúdultak a római birodalomra. Mintegy három századon át tartott ez a szörnyű küzdelem, mely végre is megdöntötte a hatalmas világbirodalmat. Mikor Marcus Aurelius császár 161-ben trónra lépett, nagy erővel támadt a birodalomra számos germán népség, köztük olyanok is, a melyek a mai Magyarország területén tanyáztak. A császár ellenük vonulva, a 172-173 év telét a Garam melleti téli szálláson töltötte, tavaszszal pedig nagy győzedelmet nyert a quadokon, a kik a mai Pozsony, Nyitra, Trencsén, Túrócz, Bars megyék területén és környékén éltek. A háború mindkét részről nagy kegyetlenséggel folyt, a mit bizonyítnak a Marcus Aurelius Rómában most is meglevő győzelmi oszlopának domborművű ábrázolásai; a melyekből most egy két jelenetet a Franklin-Társulat és Révai testvérek kiadásában megjelenő "Nagy Képes Világtörténeti" "Népvándorlás kora" czímű kötetéből mutatványúl közlünk. A képen a győztes rómaiak felgyújtanak egy elfoglalt germán falut; az ábrázolás különösen azért bír nagy érdekkel, mert világosan meglátjuk arról, hogy milyen sajátságos alakú kezdetleges házakban, vagy kunyhókban laktak akkortájban a később oly magas műveltségi fokra jutott germán népek ősei. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dombormű-részlet Marcus Aurelius római diadaloszlopáról
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Marcus Aurelius-oszlop
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1715x1075 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella