D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_170_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : A duzzasztó-mű
B e s o r o l á s i   c í m : Duzzasztó-mű
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az ikervári villamos telep
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 20. sz. (1900. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Villamosenergia ipar
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : duzzasztómű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízcsatorna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízerőmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ikervár
G e o N a m e s I d : 3051189
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A duzzasztó-mű.
Az ikervári villamos telep.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Európaszerte ismert a szakkörök előtt az ikervári nagyszerű telep, hol a Rába folyó vizének esését használják fel villamosság fejlesztésére, mely aztán vasútnak ad mozgató erőt, városokat világít, gépeket hajt, csépel, szánt, szóval bemutatja a villamos tekhnika minden csodáit. Négy éve működik már ez a nevezetes telep, de a hazában is - kivévén szakköreinket - mentől kevesebben tudtak valamit létezéséről. S csak most lépett úgyszólván a nagy nyilvánosság elé, midőn Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter a múlt hó végén a soproni villamos vasút megnyitására utazott, mely alkalommal megtekintette eme villamos telepet, mely a vasút hajtásához szükséges erőt is szolgáltatja.
Ikervárott a Rába vizében rejlő erőt értékesitik. E czélra mesterséges vízesést létesítettek, a mi a sík vidéken elég hosszú műcsatorna építésével volt csak lehetséges. Öt kilométernyi műcsatorna vezeti a Rába vizét a vízeséshez, s onnan három kilométer hosszúságú csatorna vissza a Rábába. Hogy a víz e műcsatornába vezettessék, a vizet saját medrében mesterségesen duzzasztják fel. A duzzasztó mű 78 méter hosszú beton-építmény, három részből álló duzzasztó szerkezettel.
A duzzasztással 22 köbméter vízmennyiség szorítható másodperczenként a műcsatornába, melynek elején egy táblás zsilip van építve a műcsatornába ömlő vízmennyiség szabályozására.
A műcsatorna mentén van a turbina-ház a turbinákkal. Az ide vezetett víztömeg öt turbinát hajt, a melyek mindegyikének hatásképessége 330 lóerő. A turbinák hajtására nem szükségelt víztömeg oldalt az árapasztó zsilipen át levezettetik egy beton viztörőbe, mely hat beton lépcsőfokkal fokozatosan vezeti a felesleges víztömeget a nyolcz méter magasságból az alsó csatornába.
A turbinák vizi kerekek, melyeket a keresztül haladó vízsugár hoz forgásba.
A turbinák hajtására fordított mechanikai erőt dinamo-gépek alakítják át villamos erőre. A turbinák forgó tengelye közvetlen forgásba hozza a dinamo-gépek tengelyét, s ez által a dinamó-gépekben villamosság fejlődik.
A villamos áram néhány milliméter vastag rézvezetéken kering, a géptől ki a szabadba, a hol munkára van szükség, s visszatér ismét a géphez, hogy zárt áramkört képezzen. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hegedűs kereskedelemügyi miniszter megszemléli a műcsatornát : Az ikervári villamos telep
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A turbina-ház az alsó műcsatorna felől : Az ikervári villamos telep
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A villamos telep : Az ikervári villamos telep
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1675x1045 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella