D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_140_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pipázó katona
B e s o r o l á s i   c í m : Pipázó katona
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Karlovszky
U t ó n é v : Bertalan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1938
V I A F I d : 121476104
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 17. sz. (1900. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Karlovszky Bertalan: Pipázó katona.
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nyolczvanas évek végén az angol és amerikai képkereskedőknek alig volt kedvesebb művészük Párisban, mint a magyar születésű fiatal képíró: Karlovszky Bertalan. Apró festményeit, melyek csaknem kivétel nélkül a XVII. század kalandos lovagjainak életéből vették tárgyukat, úgyszólván még nedvesen vitték szét a festő műterméből a világ minden részébe. Ezek a képek a kidolgozás rendkívüli finomságával kötötték le a műbarátok érdeklődését, s Karlovszkyt csakhamar a legismertebb miniature-festők sorába emelték. A művész később visszakerült hazájába, s itthon csaknem minden idejét az előkelő világ szép asszonyainak festése vette igénybe. Most már mint kiváló arczképfestő vált ismeretessé, s mint ilyen szerepelt a Képzőművészeti Társulat újabb kiállításain. Arra csak nagy ritkán maradt ideje, hogy önálló kompozicziókat készíthessen. Ha azonban mégis készít ilyeneket: azok rendesen feltünést keltenek a kidolgozás tökélyével. Ilyen munkája a mostani tavaszi tárlaton a szintén a régi századokból való Pipázó katona, ki kényelmesen veti el magát székében s nagy élvezettel pipájából bodor füstöt ereget. Ez a kép az ábrázolás finomságával Meissonier és Vinea hasontárgyú festményeire emlékeztet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karlovszky Bertalan (Munkács, 1858. október 24. - Budapest, 1938. április 11.) magyar festő, főiskolai tanár, az ún. műcsarnoki naturalizmus jellegzetes képviselője. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Karlovszky Bertalan
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karlovszky Bertalan: Női arczkép : A Műcsarnok téli kiállításából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karlovszky Bertalan: 1889-ből való arcképem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karlovszky Bertalan: Muskétás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1180x1455 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella