D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_111_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Berendezési munkálatok a párisi világkiállítás egyik magyar osztályában
B e s o r o l á s i   c í m : Berendezési munkálatok a párisi világkiállítás egyik magyar osztályában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 14. sz. (1900. április 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Berendezési munkálatok a párisi világkiállítás egyik magyar osztályában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Néhány nap - és az egész világ izgatott kiváncsisága közepette megnyitják a párisi világkiállítást. A mit a franczia leleményesség és ízlés szépet és ügyest csak kieszelhetett, a mit a többi nemzet nagyot és hatalmast, eredetit és meglepőt csak alkothatott, gyönyörű egészszé szövődik itt össze a Szajna partján, a hatalmas Eiffel-torony árnyékában.
...
A mi tarka és kaczkiás pavillonunk, a melynek hatalmas tornya büszkén néz le a Szajna vizére és büszkén hordja a háromszínű lobogót, immár teljesen kész a történelmi kiállítás befogadására, az üvegszekrények már elhelyezvék benne és az országház bútorai csak a művészi elrendezésre várnak. Belül a falakat már befestették, kedves és primitiv ódon freskókkal, viaskodó lovagokkal, királyokkal és szentekkel, a sokat igérő huszárterem fala pedig már csak a Vágó Pál nagy festményét várja.
A pavillon építői, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos, nagyon elmésen, sok eredetiséggel és ötlettel oldották meg nemcsak a pavillon kérdését, hanem az egyes csoportok berendezésének a nehéz föladatát is. Ezekben a külön csoportokban a szeczessziós és mégis magyaros ízű díszítések pompásan hatnak. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Világkiállítás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Le pavillon de la Hongrie à l'exposition universelle de Paris en 1900
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Exposition Universelle (1900)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállítás magyar pavillonjának egyik részlete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1900 évi párisi világkiállítás magyar terme : A Huszár-terem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1675x1210 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella