D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_093_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stefánia főherczegnő
B e s o r o l á s i   c í m : Stefánia főherczegnő
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 12. sz. (1900. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stefánia (Belgium: királyi hercegnő) (1864-1945)
V I A F I d : 73479911
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Stefánia főherczegnő.
Koller utódai fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Stefánia belga királyi hercegnő Stephanie Clotilde Luise Hermine Marie Charlotte van België, azaz Belgiumi Stefánia Klotild Lujza Hermina Mária Sarolta (Laeken, Brüsszel mellett, 1864. május 21. - Pannonhalma, 1945. augusztus 23.), a Szász-Coburg-Gothai-házból származó belga királyi hercegnő, osztrák-magyar koronahercegné, Rudolf koronahercegnek, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének felesége, özvegye. Később Lónyay Elemér magyar gróf (később herceg) felesége (Stephanie Fürstin von Lónyay). (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Stefánia főherczegasszony özvegy trónörökösné ő császári és királyi Fensége, miután Ő császári és apostoli királyi Felségének, mint legfelső családfőnek hozzájárulását és beleegyezését kikérte és megnyerte, jegyet váltott nagy-lónyai és vásáros-náményi gróf Lónyay Elemér császári és királyi kamarással, a magyar országgyűlés főrendi háza örökös tagjával".
Az esküvő a remek szépségű miramarei kastélyban ment végbe, mely egykor Miksa főherczegnek, mielőtt mexikói császárrá lett, oly kedves tartózkodási helye volt, s a melyet Stefánia főherczegasszony is különösen kedvelt. Itt, hova a természet minden szépségeit pazarul összehalmozta, kívánt belépni az új életbe, melynek útját szíve érzelmei nyitották meg.
Az új frigy Ö Felségének a királynak beleegyezésével létesült s a lovagias, nemes lelkű uralkodó maga is segített elhárítani az akadályokat, maga is segédkezet nyújtott arra, hogy feledhetetlen egyetlen fiának özvegye elérhesse azt a boldogságot, melyet ettől a házasságtól remélt.
Stefánia főherczegasszonyról, a ki szive vonzalmát követve lemondott fényes állásáról, hogy magyar grófné legyen, nem mondhatnánk olyat, a mi ismeretlen volna; hiszen 1881 májusa óta, midőn a tizenhétéves szép belga királyleány a boldogult Rudolf trónörökös neje lett, a magunkénak tekintettük őt s igaz szeretettel, hódolattal kisértük élete folyását, osztoztunk örömében, bánatában s a legőszintébb ragaszkodással kisérjük őt most is, midőn tizenegy évi özvegység után második házasságra lép. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Stefánia belga királyi hercegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Lónyai Elemérné, Stefánia kir. hercegnő mint ápoló-nővér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő : (1890)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stefánia főherczegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1019x1517 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella