D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_081_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fenyvessy Adolf
B e s o r o l á s i   c í m : Fenyvessy Adolf
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 10. sz. (1900. márczius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fenyvessy Adolf (1837-1920)
V I A F I d : 3510611
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fenyvessy Adolf.
Erdélyi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar országgyűlés gyorsirodájáról.
Hazánkban először az 1840-iki országgyűlés főrendiházában működtek gyorsírók. Ezek feljegyzései alapján készült az úgynevezett főrendiházi napló. A gyorsírók, vagy mint akkor nevezték: sebesírók feje Hajnik Károly volt; köztudomás szerint ő tekinthető az első magyar gyorsírónak.
Ez a gyorsiroda, akkori nevén gyorsíró-kar azonban az országgyűléssel nem volt szerves kapcsolatban; a két Ház a gyorsíró-főnökkel szerződött s ez alkalmazta a gyorsírókat...
...
A közszolgálatban három évtizednél többre terjedő és sikerekben gazdag munkásság nyerte el méltó kitüntetését, midőn Fenyvessy Adolfot, a magyar országgyűlés gyorsirodájának főnökét, a székes főváros törvényhatósági bizottságának tagját, Ő Felsége Zalai előnévvel a mult évben nemességre emelte. Ez esetben nem üres külsőség volt ez a kitüntetés, hanem megérdemlett jutalma a fáradhatatlan tevékenységnek, melyet Fenyvessy közgazdasági és közművelődési ügyeink buzgó szolgálatában egy hosszú életpályán kifejtett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fenyvessy Adolf (zalai) (Zalaegerszeg, 1837. december 23. - Budapest, 1920. január 18.) újságíró, gyorsíró.
Egyike a legrégibb magyar gyorsíróknak. Ő ültette át a Stolze-féle rendszert magyar nyelvre már 1860-ban. Ezen az alapon meg is írta 1863. A magyar gyorsírás című kimerítő tankönyvét, amely számos kiadást ért meg. Másik szakmunkája: Az országgyűlési gyorsíró kézikönyve (1869, újabb kiadás: 1906). Fenyvessy alapítója és szerkesztője volt a Magyar Gyorsíró című szaklapnak. 1865-1911-ig az országgyűlési gyorsíró iroda vezetője volt. 1910-ben rendszerének ötvenéves fennállását jubilálták s ez alkalommal udvari tanácsosi címet kapott, miután már előbb nemességet kapott. Fenyvessy több nemzetgazdaságtani tanulmányt is írt folyóiratokba. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fenyvessy Adolf
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fenyvessy Adolf: A magyar gyorsiró
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 976x1397 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella