D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_179_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Danilo montenegrói trónörökös és jegyese, Jutta Mecklenburg-Sterlitzi herczegnő
B e s o r o l á s i   c í m : Danilo montenegrói trónörökös és jegyese, Jutta Mecklenburg-Sterlitzi herczegnő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jutta (Mecklenburg-Sterlitz: hercegnő) (1880-1946)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Danilo Aleksandar Petrović-Njegoš (Montenegro: herceg) (1871-1939)
V I A F I d : 316737339
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Montenegro
G e o N a m e s I d : 3194884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Danilo montenegrói trónörökös és jegyese, Jutta Mecklenburg-Sterlitzi herczegnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A montenegrói fejedelem elsőszülött fia és trónjának örököse, Danilo herczeg, a múlt április hó 20-ikán tartotta eljegyzését Neustrelitzben Mecklenburg-Strelitz örökös nagyherczegének, Adolf Frigyesnek és nejének, Erzsébet, anhalti herczegnőnek ifjabb leányával, Jutta herczegnővel." [...] "Kilencz testvére közt ő a harmadik gyermeke, de egyszersmind legidősb fia I. Miklós montenegrói fejedelemnek és nejének, Milena fejedelemasszonynak. Tanulmányait egy franczia Svájczból való tudós vezetése alatt végezte s aztán nagy utazásokon szerzett tapasztalatokkal tetézte. Danilo herczeg, mint a művelt szlávok általában, könnyen és gyorsan tanúlt idegen nyelveket; szülőitől zenei és költői hajlamokat is örökölt. Bérczes hazájának változatos vidékei hamar kifejlesztették benne a természet iránti szeretetet, s a magas hegyek rengetegeiben olyan vadászszá lett, a kinek lövése ritkán hibázta el a czélt s a ki fáradhatatlan a vadak űzésében. Ő neki köszönhető, hogy a Fekete-hegyek kis országában az erdészet és vadászat ügyei törvényes szabályozás alá jutottak. Atyjának főparancsnoksága alatt ő a vezérkari főnöke Montenegró kis hadseregének. Legjobban kedveli a tüzérséget." [...] "A menyasszony, teljes nevén Auguszta Sarolta Jutta Alexandra Georgina Adolfina herczegnő Neustrelitzben 1880 január 24-ikén született." [...] "Jutta herczegnő, mint a cettinjei hivatalos lap közölte, rokonától, II. Miklós czártól 2 millió márka nászajándékot kap. Danilo herezeg április 19-ikén érkezett meg jegyesének szülővárosába, Neustrelitzbe, mely feldíszítve várta az érdekes vendéget, a ki gazdag pompájú nemzeti díszruhába volt öltözve. Jutta herczegnő a következő napon érkezett haza s a szép tavaszi napon már jegyese kíséretében vonult be a városba a népsokaság lelkes üdvözlései közt. A városháza előtt állított diadalkapunál a székváros polgármesterének ünnepies üdvözlését fogadta s aztán onnan a lövészek, különféle városi egyesületek, aggharczosok és tanulók sorfalai közt a nagyherczegi palotába hajtatott. Megjegyzésre érdemes, hogy a szőke hajú és kék szemű Jutta herczegnő maga is egy ősrégi szláv család ivadéka, melynek ősatyja Niklot, az obotritok, kesszinek és circipanok fejedelme volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mirkó montenegrói herceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 850x1065 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János