D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_106_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Doktorrá avatottak királyi kitüntetés mellett
B e s o r o l á s i   c í m : Doktorrá avatottak királyi kitüntetés mellett
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zubriczky Aladár
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.)
T e c h n i k a : Fotó, litografált, fekete-fehér
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zubriczky Aladár (1872-1926)
V I A F I d : 121491403
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zubriczky Aladár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A budapesti tudomány-egyetem érdekes ünnepélyt tartott e hó 12-ikén, vasárnap délelőtt 11 órakor a Nemzeti Múzeum épületében, a főrendiház üléstermében. Ő Felsége ugyanis megengedvén, hogy Zubriczky Aladár hittudományi és Navratil Ákos államtudományi doktorjelöltek "sub auspiciis Regis" - vagyis Ő Felsége legmagasabb védnöksége mellett - avattassanak doktorokká, az ünnepélyes felavatás a mondott helyen és időben törtónt meg a király személyét képviselő Zsilinszky Mihály államtitkár, az egyetemi tanács és a terem nagy részét betöltő közönség jelenlétében. E királyi kitüntetésre azok az erkölcsi magaviselet tekintetében is kifogástalan doktorjelöltek tarthatnak számot, kik úgy középiskolai, mint egyetemi tanulmányaikat jelesül végezték s doktori szigorlataikat kitüntetéssel tették le." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.))

Zubriczky Aladár (1872-1926) egyetemi tanár. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezvén, pappá szentelték. Miután több helyen káplánkodott, Budapestre tették főreáliskolai hittanárnak, majd Esztergomba teológiai tanárnak s innen 1906-ban nevezték ki a budapesti egyetemre. Számos értékes hitvédelmi és erkölcstani munkát írt. (Forrás: Tolnai Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller Károly utódai : Doktorrá avatottak királyi kitüntetés mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 419x462 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János