D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 08-026.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Zrínyiek családfája
B e s o r o l á s i   c í m : Zrínyiek családfája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A forstall stommatographiájának kiegészítéseivel
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-07-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : családfa
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar történeti életrajzok
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Gróf Zrínyi Miklós (1620-1664)
S z e r z ő : Széchy Károly
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Tört. Társ., 1896-1902
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : családkutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családfa
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Zrínyiek családfája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1. Mladin; Ratchó; I. György; I. Pál † 1312; II. György; II. Mladin.; III. Mladin; Gergely; III. György; II. Pál és felesége Frangepán-leány; IV. György; III. Pál † 1414. aug. 16.; Erzsébet, a Corbáviai Tamás felesége; I. Péter; I. Miklós; Imre † 1425.; IV. Pál † 1460.; V. György † 1470.; II. Péter † 1493. Első neje Garázda Sóphia. Második neje Blagay Ilona.; II. Miklós[55]; V. Pál † 1493. Felesége Beriszló Dorottya.; III. Miklós † 1534. Felesége Corbáviai I.; Bernát,; Margit,; Ilona,; I. János; Mihály † 1526; IV. Miklós † 1566. szept. 7. 1. felesége Frangepán Kata. 2. felesége Rosenberg Éva.; Klára Paksy Jánosné; Margit Alapy Jánosné; Ilona Tahy Ferenczné; II. János, szül. 1545.; Ilona, szül. 1546. február 12. 1. ura Országh Kristóf. 2. ura Balassi István.; Kata, szül 1548. ápr. 30. I. Thurzó Ferencz. II. Forgách Imre.; VI. György, szül. 1549. ápr. 13.; I. Gr. Arco Anna, † 1570. II. Gróf Stabenberg Zsófia.; Dorottya, szül. 1550. jun. 22. Batthyányi Boldizsár.; Kristóf, szül. 1551. aug. 10. † ifjan.; Orsolya, szül. 1552. október 21. Bánffy Miklós.; Borbála, szül. 1554. május 17. Thurzó Elek.; Margit, szül. 1555. aug. 10. Homonnai Drugeth Miklós.; Anna, szül. 1557. máj. 11. † ifjan.; Farkas, szül. 1558. okt. 27. † fiatalon.; V. Miklós, szül. 1568. február 9. † fiatalon.; Magda, szül. 1561, szept. 8. 1. ura Telekesy Istv., 2. ura Thurn gróf.; III. János † 1612. febr. 24.; VI. Miklós † 1625. márcz. 24. I. felesége Gr. Nádasdy Anna. II. felesége Gr. Széchy Erzsébet.; VII. György † 1626. decz. 26. Gróf Széchy Magdaléna.; Susanna B. Lenkovics György.; VII. Miklós, † 1664. novemb. 18. 1. felesége gróf Draskovics M. E. 2. felesége Löbl M. Sóphia; III. Péter, † 1671. ápr. 30. Frangepán Kata.; János-Antal; Ilona,; Judit,; Auróra.; † N. fiú.; Mária-Katalin, szül. 1656.; Ádám, szül. 1662. nov. 24. Bécsben, † 1691. augusztus 19. Szalánkemennél. Felesége gróf Lamberg M. Kata.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós (1620-1664) - Családi hagyományok és vérbeli öröklések.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1312x1066 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer