D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_192_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A siófoki fürdő
B e s o r o l á s i   c í m : Siófoki fürdő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 22. sz. (1898. május 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Gyógyturizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üdülőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdőzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Siófok
G e o N a m e s I d : 3045332
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Balaton
G e o N a m e s I d : 3055597
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A siófoki fürdő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Siófokról.
A "Siófok" balatoni fürdő jóhire neve, évről-évre terjed s a csak nem rég is még alig ismert kies üdülőhely mind tömegesebb látogatottságnak örvend.
...
Siófok légmérséklete 6-7 fokkal kevesebb nyáron, mint Budapesté; reggel, este kellemes hűvös, a mi minden nagy tó mellett így van; akárhányszor este-reggel felöltő kell; ha pedig 1-2 napon át nagy meleg van is, mert délről a sirokkó be-befúj, tudja mindenki, hogy vihar készül s az hullámot és balzsamos friss levegőt hoz.
A hullám gyakran egy méter magas, sőt néha annál is nagyobb. A Balaton homokja egészen oly bársonyos, mint Biarritzé; gyermek is belemehet, mert lassan-lassan emelkedik a vize, Siófok vidékén se mocsár, se iszap, se hinár nincsen. ...
Nagy hiba magyarjainktól, hogy csak fürödni mennek oda, mikor hányan jöhetnének oda utókurára Karlsbad vagy más fürdő után, a helyett, hogy egy rosz levegőjü másik fürdőbe mennének. Tapasztaltam, hogy akárhányszor Karlsbadból a füstös, egyébként hatásos Franzensbadba vagy viszont mennek a betegek utókurára, vagy Svájczba vagy más helyre, nem tudván azt, mily felséges üdülőhely lehet és tényleg az is, különösen augusztus hó 20-tól kezdve egészen november végéig épen a Balaton bármely pontja és különösen Siófok, a melynek nagy előnye számos más mellett még az is, hogy a fővároshoz legközelebb fekszik s a Balaton élénk hullámzásával, folytonos légfuvallatával s bársony homokjával, de jó vendéglőjével is méltánylandó szem azon gyöngysorban, a mely a Balatont köríti s rövid idő mulva bizonynyal még sűrűbben és sűrűbben fogja övezni; a mi, hogy úgy legyen, a szenvedő emberiség üdvére, tiszta szívből kivánhatja velem együtt mindenki. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Siófok : Strand-fürdői bar
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Üdvözlet Siófokról : Fürdőház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1249x780 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella