D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_163_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tavaszi öltözék
B e s o r o l á s i   c í m : Tavaszi öltözék
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 19. sz. (1898. május 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : divat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csipke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tavaszi öltözék.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Párisi divattudósítás.
A hosszú tél után hirtelen beköszöntött szép tavaszi idő erősen meglátszik a divat termékein. Annyi már is bizonyos, hogy a selyemkelmét valamint a női divattermékben készült öltönyöket angol gyapot- vagy posztókelmék s a "tailor made" (férfi szabó) ruhák váltották fel. Szükségtelen mondanom, hogy ez csak a séta, utazó, lovagló kocsiba való és házi ruhákra vonatkozik. Estélyeken, szinházban, ebédeken és fogadó termekben az elsőbbség, leginkább a könnyű franczia bársonyt vagy a nehéz selyem brokátot illeti, mely utóbbi kelme csakugyan remek mivű mintákban kapható.
A szabást illetőleg valami lényeges változás nem állott be. A rövid derekakat csipkével és szalagokkal gazdagon diszített zubbonyok helyettesitik, melyek leginkább a szoknya szinével össze férő könnyű selyemből készülnek. Nagyon csinosak a fekete csipkéből készült spanyol mantillák, melyek szinházban vagy hangversenytermekben a kivágott derekú diszruhát teljesen helyettesitik.
Kalapokról sem jót, sem pedig szépet azért nem irhatok, mivel a mostani divat emberemlékezet óta a mostani kalapokhoz hasonló izléstelen s czélszerűtlen fövegeket nem mutatott. Tányér nagyságú virágcsokrok, négyféle szinű strucztollak és tarka fonadéku szalma, mindez egymás mellé és fölé tűzve a tavaszi és nyári kalap mintaképe. Különben alig hiszem, hogy e furcsa divat magát sokáig tarthassa, s igy nagyon valószinű, hogy az egyedüli csinos és czélszerű kalapforma, a Canotier kalap ismét fölszinre jut. Napernyők, czipők és keztyük a tavalyi divat szerint készülnek, esetleges változások vagy újjítások a nyári idény elejére várhatók. Eddigelé nagy feltünést keltenek a zöld, piros és világos sárga bőrből készült gombos czipők hófehér betéttel, melynek az a tulajdonsága, hogy alig egy órai használat után az utczán porossá vagy sárossá válván, többé nem használható.
Az ide mellékelt képen látható rubintvörös taffetas glacé-ből készült, ezüst szálakkal és szalmasárga selyemmel himezett öltözék, Worth párisi műterméből, keltett a minap nagy feltünést. A zubbony szabású derekat antik ezüst és drágakövekkel kirakott csatok és gombok diszítik. A szintén rubint piros baret formájú kalap disze madártollak és tavaszi virágcsokrok. Napernyő fehér selyemből, hasonló szinű mousselin szegélyzettel és antik ezüst fogantyúval. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divattörténet - XIX. század
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tavaszi ruha
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tavaszi séta-ruha
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 937x1346 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella