D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_138_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Őrgróf Pallavicini Edéné, a budai jótékony nőegylet elnöke
B e s o r o l á s i   c í m : Őrgróf Pallavicini Edéné, a budai jótékony nőegylet elnöke
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 16. sz. (1898. április 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Civil szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jótékonyság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Őrgróf Pallavicini Edéné, a budai jótékony nőegylet elnöke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budai jótékony nőegylet és elnöke, őrgróf Pallavicini Edéné.
Immár 80 év óta működik áldásosan a budai jótékony nőegylet, mely ez idő szerint Erzsébet királynénk védnöksége és Pallavicini Edéné őrgrófné elnöksége alatt árasztja szét jótékonyságát.
...
Az egyesület 1817-ben alakult meg, még pedig József nádor neje, Hermina főherczegnő kezdeményezésére és lelkes támogatása folytán. Az egyesület alakulására egy sajnálatos körülmény szolgáltatott alkalmat. Ugyanis az 1816-ik évi rosz termés miatt oly nagy nyomorúság és inség támadt Buda és Pest lakosságának alsóbb rétegeiben, hogy a társadalmi úton való segélynyújtás égető szükséggé lett.
A nagy baj enyhítésére nagy emlékezetű József nádorunk neje, Hermina főherczegasszony tette meg az első lépést. Fölhivást intézett a főnemes hölgyekhez és előkelőbb polgári nőkhöz, hogy adakozzanak a nyomorgó nép javára s hogy alakítsanak egy állandó jótékonysági egyesületet. A fölhivásnak fényes eredménye lett. Készpénzben több mint 21,000 pengő forint gyűlt be s egyszersmind Budán is, Pesten is alakúlt egy-egy jótékony nőegyesület, melyeknek alapszabályait Ferencz király 1817 május 15-én erősítette meg. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Őrgróf Pallavicini Edéné, a budai jótékony ünnep rendező bizottságának elnöke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Pallavicini Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 689x1015 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella