D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_112_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Thun Ferencz, az új osztrák miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Thun Ferencz, az új osztrák miniszterelnök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 13. sz. (1898. március 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Államigazgatás általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Thun, Franz von (1847-1916)
V I A F I d : 45085168
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Thun Ferencz, az új osztrák miniszterelnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Thun Ferencz, az új osztrák miniszterelnök.
Nem volt váratlan és mégis meglepte az egész monarkhiát az a nevezetes esemény, hogy a politikai bizonytalanságok hazájában, Ausztriában, ismét kormányváltozás történt a jelen márcz. hó 5-én, a mikor Ő Felsége báró Gautsch hivatalnok-minisztériumát száz napra terjedt kormányzása után elbocsátotta s új miniszterelnökké a már Badeni idejében is gyakran emlegetett gróf Thun Ferenczet nevezte ki. Az új miniszterelnök pedig azzal lepte meg a közvéleményt, hogy parlamenti férfiakból olyan kormányt állított össze, melyben a lengyelek, csehek, feudálisok, klerikálisok és a német nagybirtokosság külön-külön képviselve vannak, s ez alapon azt reméli, hogy képes lesz első fő czélját, az osztrák parlament rendes, szabályos működésének biztosítását elérni. Működésének megkezdését az a hír előzi meg, hogy erős kezű férfiú és hogy teljes mértékben birja Ő Felsége bizalmát. A politikai körök mindazáltal több várakozással, mint reménynyel néznek gr. Thun szereplése elé, kinek sem személye, sem eddigi múltja nem dicsekedhetik népszerűséggel, noha az is igaz, hogy gyűlölettel csak a csehek visel-tétnek iránta.
Gróf Thun és Hohenstein Ferencz 1847 szept 2-án született Frankfurtban; első fia volt gróf Thun Ferdinándnak, a ki szintén a diplomácziai pályán működött s egy izben követ is volt az orosz udvarnál. Gróf Thun Ferencz jogi tanulmányokat végzett Prágában és Bécsben, de aztán a katonai pályára lépett; a Windisch-Graetz-dragonyosoknál szolgált, de 1877-ben mint főhadnagy a tartalékba lépett s utóbb ily minőségében - ritka kivételkép - őrnagyságig emelkedett.. Majd politikai téren kezdett szerepelni, midőn 1879-ben a konzervativ cseh nagybirtokosság képviselőjévé választotta a reichsrathba, utóbb pedig a cseh tartománygyülésbe, s ő mind a két törvényhozásban a cseh-klubhoz csatlakozott, melyben vezető szerepet vitt. Atyja 1881 szeptemberében elhalván, ő rá szállott az urakházabeli örökös tagság és a tetscheni majoratus. 1888 október 5-én nagyon feltünő beszédet tartott a tartománygyülésen a németek ellen, hangoztatta a cseh államjogi követeléseket és sürgette, hogy Ő Felsége cseh királylyá is koronáztassék meg. Ezen beszéde következtében a csehek gróf Thunt, midőn egy évvel azután Csehország helytartójává neveztetett ki, úgy üdvözölték, mint. "koronázó helytartót". Ez a népszerűsége azonban nem sokáig tartott, mert 1890-ben, mikor a kiegyezési vitában állásához képest a kormány szószólója volt, az ifjú-csehekkel összeütközésbe jutott s ezek részéről a legélesebb támadások czéltáblájává lett. De még inkább fokozta a csehek haragját az, hogy 1893 őszén az ő helytartósága alatt lépett életbe Prágára és vidékére nézve a kivételes állapot. Az 1895-diki választások után hire volt, hogy lemond a helytartóságról, azonban az ifju-csehek minden támadásai mellett is hivatalában maradt. Végre azonban a tartománygyülésen már szóhoz sem engedték jutni; ezért csakugyan beadta lemondását 1896 február 17-én, miután két nappal előbb az arany-gyapjas rendet kapta Ő Felségétől. Lemondása után, 1896 júniusában Ferencz Ferdinánd főherczeg főudvarmesterévé neveztetett ki, mely állása azonban csak félévig tartott. 1897-ben az osztrák delegáczió elnöke volt s nagy tapintatossággal vezette annak tanácskozásait. Helytartósága utolsó évében többször összeütközésbe jutott Badeni miniszterelnökkel, és sajátságosan jellemző rá nézve, hogy lemondása után a milyen mértékben távolodott el Badenitől és politikájától: épen annyira közeledett a németekhez, kik iránt annyira ment az előzékenységben, hogy nem régiben Bodenbachban ezzel a fölkiáltással zárta be egy politikai beszédét: "Üdv a német népnek!"
Gróf Thun Ferencz igen tehetséges és finom műveltségű államférfi; politikai irányát tekintve mérsékelt klerikális és feudalis. Egyéniségének fő jellemvonásai a szigorú kötelességérzet, s elvállalt föladatainak alapos megismerésére való törekvés. Már régebb idő óta családos ember. Neje Schwarzenberg Károly herczegnek egyik leánya. Irodalmilag is működött, a mennyiben 1891-ben könyvet írt és adott ki Egyiptomban és Keleten nejével együtt tett útazásairól. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Franz von Thun und Hohenstein (Politiker)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Badeni Kázmér, miniszterelnök : Az új osztrák kormány tagjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 654x838 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella