D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_012_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ólomöntés szilveszter estéjén
B e s o r o l á s i   c í m : Ólomöntés szilveszter estéjén
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 1. sz. (1898. január 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : babona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jövendőmondás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hagyomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ólomöntés szilveszter estéjén.
Goró Lajos rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A városi kisasszonyok csak úgy öntik az ólmot karácsonykor, mint az év utolsó napján. Asszonyok, lányok, mindig babonások, kivált ha szerelemről és házasságról van szó. Jövendőmondót, kártyavetőt meghallgatnak akármikor. Az ólomöntés is kétségkívül még sokáig megmarad.Olvashat kiki belőle, mint az ó-kori római papok a madárröpülésből és az állatok beléből. Mulatni is lehet rajta, hogy a kanálban felolvasztott és azon forrón vízbe öntött ólom mit mutat. Mutatnia kell pedig, hogy mi lesz a jövendőbeli: tudós, ügyvéd, katona, dúsgazdag ember, a mit a meghűlt ólom formája olyan szépen kinál, csak ki kell találni, hogy mit jelent. Rendesen be is bizonyúl, hogy roszúl találták ki, pedig igazat jelentett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szilveszteri ólomöntés / Téli népszokások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 709x1073 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella