D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_342_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kereszténység behurczolása a Konfuczius templomába
B e s o r o l á s i   c í m : Kereszténység behurczolása a Konfuczius templomába
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Keresztényellenes rajzok Khinából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 35. sz. (1895. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hittérítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szentségtörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási propaganda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallásüldözés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ördög megverése és a könyvek elégetése.
Keresztényellenes rajzok Khinából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Keresztények üldözése Khinában.
Időről-időre rémítő hirek érkeznek a khinai birodalomból a keresztények üldözéséről. Látszólag minden igaz ok nélkül támadnak a vérengzések, midőn a fanatizált tömeg nem kiméli az ártatlan nőket és gyermekeket sem, a misszionáriusokat pedig a Khinában különben is szokásos kinzó eszközökkel gyilkolja meg. Egy-két esetben bebizonyították, hogy az üldözésnek oka vagy legalább ürügye egyes kereszténymisszionáriusok tapintatlan magaviselete volt; mivel azonban a khinai nem türelmetlen ember, hiszen a legkülönfélébb felekezetek szépen megélnek a nagy birodalomban egymás mellett, sőt a keresztény khinaiak száma is több millióra rug: világos, hogy nem a vallási rajongás oka az általános ellenszenvnek a kereszténység ellen, annál kevésbbé, mivel a khinairól ismeretes, hogy szelid, béketűrő s külsőleg feltünően udvarias nép.
A valódi ok a fajgyülölet, mely az egyes népeket egymás ellenében örökös versengésre kényszeríti. A khinai pórnépnél is állandó a gyülölet az európai fajjal szemben, melynek képviselőit tudvalevőleg "tengerentuli ördögök"-nek szokták nevezni s ezért könnyű egyes embereknek felgyujtani a lappangó gyülöletet a keresztények ellen, kikre minden lehető dolgot reá fognak, többek közt azt is, hogy titkos szertartásaiknál khinai vérre avagy khinai emberek szemeire van szükségük, a mit a nép szentül hisz.
Khinában rengeteg nagy ponyvairodalom van, mely főkép a keresztények elleni izgatással foglalkozik. Ezen termékeket aztán olcsó áron avagy épen ingyen terjesztik a nép közt. Különösen Hunan városában nyomtatják az ily műveket a "disznó-felekezet" ellen, a mint a kereszténységet nevezik. Ilyen mű az 1891-ben kiadott "Teljes képgyűjtemény" czímű füzet is, melyből most két czélzatosan készített képet bemutatunk.
Az első kép az "ördög megverése és a könyvek elégetése" czimet viseli. Az ördög a keresztény, kit botokkal ütnek, hogy a gonosz szellemet kiűzzék belőle, míg a balszögletben a könyveket égetik meg. Az égetés körűl álló khinaiak orruk befogásával jelzik, hogy az ördögök könyve pokoli illatú.
A második kép jelképes s azt akarja mutatni, hogy az idegenek (kik bajuszt és szakállt viselnek) hogyan viszik be a disznó alakban feltüntetett kereszténységet Konfuczius templomához, hogy a khinaiak szent helyét megcsúfolják és megszentségtelenítsék. Mindkét kép igen élénk s a khinai művészeti viszonyokhoz képest sokkal tökéletesebb, mint a mi ponyvairodalmi termékeink képei szoktak lenni. Különben is ezt a művet állítólag előkelő társadalmi állásu khinai tudósok készítették, kik azonban csak oly fanatikusok gyülöletükben, mint a köznép. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ördög megverése és a könyvek elégetése : Keresztényellenes rajzok Khinából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 830x600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella