D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_340_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sybel Henrik
B e s o r o l á s i   c í m : Sybel Henrik
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 35. sz. (1895. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sybel, Heinrich von (1817-1895)
V I A F I d : 64100662
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadémikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sybel Henrik.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Henrik, német történetiró, szül. Düsseldorfban 1817 dec. 2., megh. Marburgban 1895 aug. 1. Berlinben végezte tanulmányait és Ranke buzdítására és annak vezetése alatt a történelmet választá meg szakmájának. 1841. magán tanár lett a bonni egyetemen, 1844. u. o. renkdivüli tanár. Kemény harcokat folytatott a klerikális párttal. (V. ö. Über die Unechtheit des heil. Rocks in Trier 1884.) 1845-ben a marburgi egyetemhez került mint rendes tanár. 1848-49. tagja volt a hesseni rendi gyülésnek; 1856. Münchenbe hivták az egyetemhez, ahol a bajor akadémiának tagja, 1858. pedig a történelmi bizottság titkára lett. 1861. politikai okokból ott hagyta Münchent és Bonnba ment vissza. 1862-64. a porosz országgyülésnek volt tagja és Bismarcknak lengyel politikáját rosszalta; 1867. az északnémet szövetséggyülésbe választották, hol a nemzeti szabadelvü párttal szavazott; 1874 óta a porosz országgyülésnek volt tagja és mint ilyen különösen az utlramontánizmus ellen küzdött. 1875. kinevezték a porosz állami levéltárak igazgatójává és ezóta végkép Berlinbe költözött. 1876. a berlini akadémia tagjai közé választotta, 1878. titkos kormánytanácsossá tették; 1880. mandátumáról lemondott és kizárólag a tudománynak élt. Főbb munkái: Geschichte des I. Kreuzzugs (Düsseldorf 1841, 2. kiad. 1881), melyben az I. keresztes hadjáratnak meséktől átszőtt történetét kritikailag megrostálta; Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795 (Marburg 1853-58, 3 köt., 4. kiad. Düsseldorf 1872-74); Die deutsche Nation und das Kaiserreich (Düsseldorf 1862); Kleine historische Schriften (München 1863-81, 3 köt.); Die Begründung des Beutschen Reichs durch Wilhelm I., vornehmlich nach preussischen Staatsakten (München 1889-90, 5 köt.), monumentális mű, melynek megirása közben azonban II. Vilmos császár neheztelését vonta magára, aki őt az állami levéltárak felhasználásától eltiltotta. Felemlítendő, hogy S. a Monumenta Germaniae kútfőgyüjtemény körül is szerzett érdemeket és hogy ő indította meg a Publicationen aus den preussischen Staatsarchiven c. sorozatot. Nagy Frigyes politikai levelezését is ő juttatta napfényre. Sickel társaságában kiadta a Kaiserurkunden in Abbildungen címü vállalat nehány füzetét. V. ö. a Historische zeitschrift-ban megjelent nekrologust Meinecke- és Oldenbourgtól (75. köt. 3. füz.); Schmoller, Gedächtnissrede auf H. S. (berlini akadémiai emlékbeszéd 1896). Kisebb munkáiból Varrentrapp ez évben (1897) új kiadást fog rendezni. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Heinrich von Sybel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 726x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella